Podiumkunsten - Home pc304

algemeen kader

algemeen kader

Waar moeten we grensoverschrijdend gedrag situeren binnen het ruimer kader van preventie en bescherming op het werk (welzijn)? En wie is dan bevoegd voor welke (sub)domeinen?

 

psychosociale risico's 

Psychosociale risico's zijn een belangrijk subdomein binnen het kader van preventie en bescherming van werknemers op het werk. De werkgever moet de nodige maatregelen nemen om psychosociale risico's op het werk en de schade die eruit voorvloeit te voorkomen of om die schade te beperken. Oorzaken kunnen liggen in de arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden of -verhoudingen. Op basis van een risico-analyse (cfr bevraging werkbeleving) stelt de werkgever hiervoor een actieplan op.


Psycho-sociale risico's kunnen leiden tot:

  • stress- en burnout-gerelateerde problemen
  • ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werkgeweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (OGGW)

 

Hoewel er omschrijvingen en situaties zijn die heel duidelijk zijn, hangt het feit of gedrag al dan niet als grensoverschrijdend wordt ervaren vaak af van persoon tot persoon. Ongewenst seksueel gedrag is het geheel van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat, vrijwillig of niet, het psychologisch evenwicht of de werkomgeving aantasten.

 

Grensoverschrijdend gedrag (o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag) valt dus onder het ruimere domein van psycho-sociale risico's. Wie hier specifiek voor bevoegd is vind je onder bij wie kan je terecht?

 

 

plaats van het domein schematisch weergegeven:

preventie en bescherming op het werk I welzijn

> psycho-sociale risico's

> stress- en burnout gerelateerde problemen

> grensoverschrijdend gedrag

> ongewenst seksueel gedrag

> geweld en pesterijen

 

meer info op www.werk.belgie.be

 

interne preventieadviseur

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Een interne dienst heeft minimum een interne preventieadviseur (IPA), maar bij grotere organisaties kunnen er ook meerdere zijn. Vaak wordt hiervoor een werknemer aangeduid. In organisaties met minder dan 20 werknemers mag dit ook de werkgever zelf zijn.

 

Een preventie-adviseur staat de werkgever bij in de toepassing van de maatregelen in de welzijnswet, die de veiligheid en gezondheid van werknemers regelt. Het betreft volgende domeinen:

  • arbeidsveiligheid
  • bedrijfshygiëne
  • ergonomie
  • arbeidsgeneeskunde
  • psycho-sociale risico's

 

 

externe preventie-adviseur

In principe is een externe preventie-adviseur niet verplicht. Aangezien het echter moeilijk is om alle nodige deskundigheid in huis te hebben (arbeidsgeneeskunde bv.) en wegens de onverenigbaarheid van een aantal domeinen, hebben organisaties in de praktijk bijna altijd ook een externe preventie-adviseur. Ze zijn hiervoor aangesloten bij een externe preventie-dienst. meer info

 

 

comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Organisaties vanaf gemiddeld 50 werknemers moeten ook een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) hebben. Dit is een paritair samengesteld overlegorgaan, met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers.

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten