Podiumkunsten - Home pc304

bij wie kan je terecht?

bij wie kan je terecht?

In principe moet je als medewerker binnen een organisatie een risico of probleem kunnen aankaarten bij een van de leidinggevenden. Ook de arbeidsgeneesheer, een lid van het CPBW of een vakbondsafgevaardigde kunnen in bepaalde gevallen een aanspreekpunt zijn.

 

 

Daarnaast zijn er in deze context echter een aantal specifieke partijen en procedures:
 

Preventie-Adviseur PSYcho-sociale risico's (PAPSY)

Elke werkgever moet een preventie-adviseur psycho-sociale risico's hebben. Deze adviseur maakt deel uit van de interne dienst voor preventie en bescherming, of van de externe dienst. Hij/zij is een expert die adviesbevoegdheid heeft naar de werkgever én de werknemers.

 

Organisaties met minder dan 50 werknemers moeten beroep doen op een externe PAPSY. Het is niet steeds evident om de nodige deskundingheid in huis te hebben. Er zijn namelijk een aantal duidelijk omschreven voorwaarden. Bovendien kunnen de persoonlijke relaties in kleine organisaties een nadeel vormen

Vanaf 50 werknemers kan de werkgever kiezen of hij intern of extern iemand aanstelt.

 

Belangrijk: een interne PAPSY mag geen deel uitmaken van het (hiërarchisch) leidinggevend personeel of de vakbondsafvaardiging.

 

Een PAPSY kan zowel een informele als een formele procedure begeleiden. Zie procedures.
 

meer info

 

VertrouwensPersoon (VP)

Een organisatie is in het algemeen niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden (tenzij in uitzonderlijke gevallen). Toch zijn er verschillende redenen om het wel te doen.

 • Een eigen medewerker is vertrouwd met en in de organisatie. Dit maakt de drempel kleiner voor medewerkers om een gesprek aan te gaan.
 • De VP kan doorgaans snel reageren en kort op de bal voor opvolging zorgen. De kans dat de situatie niet escaleert en informeel kan worden opgelost vergroot daardoor.

Voor kleinere organisaties is het niet altijd haalbaar en/of zinvol om een VP aan te stellen. Neem in de afweging zeker ook de flexwerkers en periodes van tijdelijke uitbreiding van het team mee.

 

Elke nieuwe VP moet (sinds 1 sept 2014) binnen de 2 jaar na zijn aanstelling een opleiding van 5 dagen volgen, en een jaarlijkse supervisiesessie. De VP moet ook de tijd en omkadering krijgen om zijn rol optimaal te kunnen invullen.


Belangrijk: de vertrouwenspersoon mag geen (hogere) leidinggevende zijn én geen vakbondsafgevaardigde.  

 

Een organisatie kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een externe VP aanstellen.


Het aanduiden van een VP kan in principe relatief eenvoudig zijn. De werkgever deelt aan alle werknemers (bv. via mail) de identiteit van de persoon mee. Werknemers hebben 15 dagen om eventueel hun opmerkingen mee te delen in een register of aan de preventie-adviseur. Als er een CPBW in de organisatie is moet er een akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers zijn.


Bij een VP kan je terecht voor een informele procedure. Zie procedures.
 

meer info

 

externe partij

In een aantal gevallen kan het opportuun zijn om beroep te doen op een externe partij. Bijvoorbeeld:
 • de feiten zijn heel ernstig
 • de betrokkene (de verzoeker) heeft geen vertrouwen in de aanspreekpunten binnen de organisatie
 • de interne procedures hebben geen resultaat opgeleverd
 • het gaat om een voorval dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt
 • het gaat om een situatie van langere tijd geleden
 • de betrokkene (de verzoeker) heeft vooral een vraag naar ondersteuning bij de verwerking van de feiten 
 • .... 
 
 
Het slachtoffer kan dan voor hulp bij verwerking van de feiten, en in bepaalde gevallen ook info en ondersteuning rond mogelijke verdere stappen terecht bij:
 
 • 1712: anoniem gesprek voor slachtoffers, getuigen van geweld
 • een Zorgcentrum na seksueel geweld:  permanentiedienst in een aantal ziekenhuizen voor slachtoffers van seksueel geweld
 • Unia: meldpunt voor getuigen of slachtoffers van discriminatie
 • een CAW = Centrum voor Algemeen Welzijn (enkel in Vlaanderen): gratis advies en begeleiding voor alles wat met welzijn te maken heeft, ook juridische ondersteuning
 • tele-onthaal: bellen via 106, of via chat
 • zijn/haar vakbond
 • zijn/haar huisarts
 
 
 
Instanties waar je terecht kan voor een externe procedure vind je op deze pagina (onderaan).
 
 
 
 
 
 
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten