nieuwe cao non-discriminatie ondertekend

07/10/2020


De strijd tegen discriminatie blijft om aandacht vragen, ook in onze sector.

Bewegingen als Black Lives Matter of #metoo scheppen hoop. Maar er zijn genoeg voorbeelden uit de actualiteit die de noodzaak van meer gelijkheid duidelijk maken.

 

nationaal, sectoraal signaal

We werken als sociaal fonds al langer rond dit thema. En nu zijn we dan ook blij dat de nieuwe, nationale versie van de cao non-discriminatie ondertekend is. Deze overeenkomst breidt het thema uit en maakt de aanpak en acties concreter.

De sociale partners (voor de Nederlandstalige sector gaat het om oKo en BSV en de vakbonden ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB) geven hiermee een duidelijk signaal, een signaal waar wij de komende jaren graag verder werk van gaan maken. 

 

nieuw aan deze cao:

De cao zet in op twee speerpunten: het verder bestrijden van alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag en het stimuleren van een inclusief beleid, om te komen tot evenredige arbeidsdeelname. De sector wil verder werk maken van een fair en inclusief beleid dat een afspiegeling nastreeft op de werkvloer van onze beroepsbevolking in al haar diversiteit.

Nieuw:

 • Het onderwerp en toepassing is breder en concreter omschreven: alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (gebaseerd op racisme, seksisme, …) komen aan bod. De ethiek en de non-discriminerende houding wordt niet enkel uitgedragen naar het personeel toe, maar ook naar alle derden: studenten, partners, leveranciers, publiek en anderen.
 • Het opzet is actiever. Deze collectieve overeenkomst beoogt een normerend kader en geeft een aanzet om daadwerkelijk werk maken van sectorale actieplannen.
 • De nieuwe overeenkomst wil ook de diversiteit van de artistieke functies stimuleren, niet enkel de niet-artistieke.
 • De nieuwe cao wil werk maken van een gelijke behandeling bij aanwerving. Bijvoorbeeld door:
  • taalvereisten te hanteren op maat van de job 
  • diversiteit in het selectieteam na te streven
  • bij de selectie aandacht te hebben voor elders verworven competenties
  • extra inspanningen te doen om kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen uit te nodigen, ook als het informeel gebeurt.
 • In de actieplannen zal aandacht zijn voor persoonlijke ontwikkeling, zodat nieuwe werknemers van diverse achtergrond ook kunnen doorstromen naar de hogere functies.
 • Deze cao is geen eindpunt, maar zal nog verder geconcretiseerd worden in sectorale actieplannen.

 

addendum sectorconvenant 'non-discriminatie en inclusie 2021'

Binnenkort wordt bovendien een addendum aan ons sectorconvenant toegevoegd. Daarin is vastgelegd hoe we onze werking rond non-discriminatie en inclusie in de podiumkunsten- en muzieksector verder kunnen uitrollen.

Concreet zullen we volgend jaar starten met een nulmeting om de huidige situatie in kaart te brengen en van daaruit doelen en acties te formuleren.

Sinds ons ontstaan in 2001 werken we aan diversiteit, intersectionaliteit of inclusie, maar het is zeer goed nieuws dat we onze inspanningen verder kunnen verdiepen.

 

non-discriminatie op de kaart

De CAO is geen eindpunt, maar een start om sectorale actieplannen op touw te zetten. De aanvulling op het  sectorconvenant schept bovendien een kader waarin wij dit kunnen aanpakken. Het bestrijden van elke vorm van directe en indirecte discriminatie en grensoverschrijdend gedrag is heel belangrijk voor het scheppen van een veilig en gezond werkklimaat. En daar gaan we voor.

 

bekijk hier de nieuwe coa non-discriminatie (1 oktober 2020)

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in