directeur

Brussel leiding gevend voltijds

organisatie
Sint-Lukas Brussel Kunsthumaniora (m/v/x)
online sinds
25/06/2020
type
tijdelijk contract
reageren voor
18/07/2020

over de functie

Inhoud van de opdracht

als directeur Kunsthumaniora

- Vormgeven, uitvoeren en voortdurend bijsturen van het pedagogisch project en dit in overleg met de bestuursorganen van de vzw (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), met de collega-directie van de Basisschool en de Academie en met andere belangrijke stakeholders (zoals de Brede School);

- Opvolgen van en waken over de kwaliteit van het geboden onderwijs;

- Regelmatig evalueren van de werking van de kunsthumaniora en bijsturen waar nodig;

- De werking van de Kunsthumaniora bekend maken en promoten bij (toekomstige) leerlingen en hun ouders;

Leiden en begeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de

doelstellingen en het pedagogisch project van de Kunsthumaniora - binnen Kunstschool Sint Lukas Brussel - te realiseren;

- Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de leerlingen en hun ouders rond de aanpak en de werking van de kunsthumaniora;

- Verzekeren van een goede communicatie en/of samenwerking met betrokken instanties en ondersteunende actoren om goede relaties op te bouwen, hen te informeren en optimaal bij de werking van de Kunsthumaniora te betrekken;

- De kwaliteit van het kunstsecundair onderwijs mee bewaken en er mee voor zorgen dat dit bij betrokken, externe maatschappelijke, onderwijskundige en politieke instanties op de agenda staat zodat de organisatie en regelgeving de leerlingen in de Kunsthumaniora te goede komt;

- Initiatief nemen om mee te werken aan relevante projecten van andere Kunsthumaniora’s, andere scholen, verenigingen en bedrijven, … om een constructieve actor te zijn in en voor de buurt en eventueel ook bijkomende fondsen te vergaren;

- De inspanningsverplichting nakomen bij het opvolgen van de begroting om de werkingsmiddelen optimaal en adequaat te besteden in de vzw;

- Verantwoordelijkheid dragen voor een tijdige en correcte verwerking van de documentenstroom,

voor de personeels- en leerlingenadministratie om te verzekeren dat aan alle (decretaal opgelegde en andere) administratieve verplichtingen/afspraken wordt voldaan, voor desgevallend mogelijke subsidies aan te vragen en een goede informatiedoorstroming naar alle participanten te waarborgen.

profiel kandidaat

Competentieprofiel

Gedragscompetenties

- Je kan toekomstgericht denken. Dit wil zeggen dat je een visie, een strategie en proactief doelen kan ontwikkelen en deze vertalen in een artistiek - pedagogisch project in overleg met het schoolbestuur, de collega’s van het directiecomité, de leraren en andere stakeholders;

- Je kan veranderingsprocessen sturen en begeleiden. Je initieert ze, coördineert ze, monitort weerstanden en tracht ze om te buigen in een positief gegeven;

- Je kan probleemoplossend denken door creatieve oplossingen te zoeken voor allerhande problemen;

- Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen. Je communiceert deze aan al de betrokkenen.

- Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing aan een groep medewerkers. Je motiveert hen en brengt een goede samenwerking tot stand.

- Je bent een echte team player. Je werkt graag samen met de collega’s van de Academie en de Basisschool en neemt hiervoor ook zelf het initiatief;

- Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van veranderende omstandigheden.

- Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert

vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;

- Je bent relatiebekwaam, dit wil zeggen dat je :

 • • vlot contacten legt en onderhoudt;
 • • beschikt over een luisterend oor en een groot empathisch vermogen;
 • • voor je mening durft uit te komen met respect voor de mening van anderen en het algemeen belang.

- Je kan voeling houden met de leerlingen via gesprekken, participatie en inspraak;

- Je kan omgaan met belangen, je maakt ze bespreekbaar en tracht tegengestelde belangen te verzoenen;

- Je kan efficiënt omgaan met werkdruk;

- Je bent in staat om kritisch te reflecteren over het eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om het eigen werk te verbeteren;

- Je benut nascholingsmogelijkheden en staat open voor andere HR-toepassingen om je professioneel functioneren te verbeteren;

- Je hebt geen probleem met het uitvoeren van avond- en weekendwerk;

solidariteit, integriteit, diversiteit en kwaliteitsgerichtheid zijn basiswaarden voor jou.

Jobgerelateerde competenties

 • De loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, ...)
  Behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan bepalen
 • Het aangeboden onderwijs controleren
  De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
 • De kwaliteit van het onderwijs bewaken
 • Examens organiseren (planning voor de bezetting van lokalen, onthaal van kandidaten, materieel, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Regels en afspraken nakomen

aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt voltijds aangeworven in het ambt van directeur in een tijdelijke betrekking.

Loon

Afhankelijk van je diploma val je onder een bepaald barema. Hiervoor verwijzen we naar volgende

website:

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp?nr=5

Weddeschaal 509, 525 of 549 afhankelijk van het diploma.

Voordelen

· Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie;

. Je krijgt de beschikking over een gsm en een laptop en er is een tussenkomst in de gsm-kosten voor het werk;

. De werkplek is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;

· Uitgebreid opleidingsaanbod.

wijze van solliciteren

Via e-mail: vacatures@sintlukas.brussels

Per brief

Contact: Kris Bauwens

 

SINT-LUKAS KUNSTSCHOOL BRUSSEL
Groenstraat 156, 1030 SCHAARBEEK

Hoe solliciteren 

Kandidatuurstelling 

Je kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van volgende documenten: 

- jouw curriculum vitae;

- een sollicitatiebrief waarin je je kandidatuur motiveert. Je toont er ook je kennis van de kunsthumaniora en de lokale context in aan en je geeft je visie op een pedagogisch project;

 

Kandidaturen kunnen per aangetekend schrijven gestuurd worden of per e-mail verzonden en dit tot en met 18 juli 2020. De verzending gebeurt naar:

Vzw Sint Lukas Kunstschool Brussel

t.a.v. de Raad van Bestuur 

Groenstraat 156 

1030 Schaarbeek 

vacatures@sintlukas.brussels

 

Na afsluiting van de kandidaturen ontvang je een bericht of jouw kandidatuur al dan niet in beraad wordt gehouden. 

Als jouw kandidatuur in beraad wordt gehouden, ontvang je bovendien alle verdere info rond de aanwervingsprocedure (o.a. data en locatie van eventuele gesprekken. Deze zullen plaatsvinden in de periode tussen 10 tot 15 augustus 2020).

Vzw Sint Lukas Kunstschool Brussel vindt het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving erg belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit. 

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 18 juli 2020

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in