teamcoach cultuur

Destelbergen administratief voltijds

organisatie
Gemeentebestuur Destelbergen
online sinds
01/04/2021
type
vast contract
reageren voor
15/04/2021

over de organisatie

De teamcoach cultuur coördineert het team cultuur (cultuur, bibliotheek, erfgoed) en heeft er de algemene operationele leiding over. De teamcoach ondersteunt medewerkers in hun zelfstandig functioneren, zorgt voor het behalen van de geformuleerde doelstellingen en stimuleert (projectmatige) samenwerking en innovatie.

www.destelbergen.be

over de functie

De teamcoach cultuur beheert, organiseert en zorgt voor de administratieve opvolging van de taken over meerdere diensten heen. Hij/zij volgt de wetgeving en juridische aspecten van de taken nauwkeurig op binnen een efficiënte en snelle tijdsplanning. De

teamcoach cultuur werkt actief mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten en opdrachten binnen een strategisch bibliotheek- en cultuurbeleid.

Resultaatgebied 1: Coördinatie verandertraject en ondersteuning beleidsontwikkeling

Als veranderingsmanager werk je aan een verregaande integratie van bibliotheek en cultuurdienst tot één nieuw samengestelde dienst. Hierbij is het van belang de missie en visie van deze dienst uit te schrijven en ook concreet te vertalen in een actieplan. Focus op ontmoeting rond leesbevordering en cultuur staat centraal.

Je adviseert het afdelingshoofd, het managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers voor de verschillende bestuursorganen.

Resultaatgebied 2. Klantgericht handelen

Creatie van een cultuurhuis dat als een platform (verhalende) lees- en cultuurervaringen centraal plaatst, waarbij de traditionele collectiewerking evolueert van doel (instrumenteel) naar middel (relationeel).

Dit platform fungeert als een geïntegreerd, interactief en laagdrempelig werkingsmiddel om het publiek te prikkelen en om ontmoeting te stimuleren. Het is zowel locatie, organisator als facilitator. Dit nieuwe huis voor, van en door het publiek moet op termijn een grote herkenbaarheid verwerven.

Je positioneert het platform bib/cultuur als een gemeenschapsdienende én met de gemeenschap samenwerkende entiteit. De (beleving van de) eindgebruiker komt hierdoor meer centraal te staan; door middel van participatie en co-creatie stem je de werking en aanpak hier zo goed mogelijk op af.

Resultaatgebied 3: Coachend leidinggeven

Je coördineert de dagdagelijkse werking van het bibliotheek- en cultuurteam en rapporteert hieromtrent regelmatig aan het afdelingshoofd vrije tijd.

Je stimuleert een gepaste organisatiecultuur met een efficiënte en open dynamiek waarbij teamwerk centraal staat.

Je motiveert de medewerkers en helpt hen (permanent) professioneel te ontwikkelen. Je zorgt voor een uitdagende werkomgeving waar autonoom werken, zelfreflectie, eigen initiatief en creativiteit aangemoedigd worden.

Je zet medewerkers optimaal in: rollen en taken worden dynamisch (her)benoemd in functie van de gekozen focus op ontmoeting rond leesbevordering en cultuurproducten. Je draagt hierbij zorg voor een goed werkklimaat, een juiste taakafbakening met een tijdige delegatie en een doeltreffend werkoverleg.

Je zet op een efficiënte manier de medewerkers in de verschillende werkprocessen en locaties in om zo een goed werkklimaat te creëren.

Je bewaakt de dienstverzekering en de efficiënte inzet van medewerkers in de verschillende werkprocessen en locaties.

Je volgt personeelsbewegingen, -evaluaties en andere personeelsgebonden activiteiten op.

Je staat in voor een adequate interne communicatie.

Je draagt zorg voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten m.b.t. deskundigheidsbevordering en informatiedoorstroming.

Resultaatgebied 4: Beleidsuitvoering

Je ondersteunt de organisatie zodanig dat de in het beleid geformuleerde doelstellingen gerealiseerd worden.

Je houdt de doelstellingen en budgetopmaak uit de meerjarenplanning steeds voor ogen en zorgt voor permanente rapportage, evaluatie en bijsturing.

Je ontwikkelt initiatieven op het vlak van brede bibliotheek- en cultuurwerking, stimuleert projectmatig werk over de (dienst)grenzen heen en speelt hierbij met het volledige team (pro)actief in op lokale opportuniteiten en maatschappelijke veranderingen.

Je ondersteunt de evaluatie van de werkzaamheden, helpt normen te formuleren voor de kwaliteit ervan en doet voorstellen die tot verbetering kunnen leiden.

Je ondersteunt de ontwikkeling van veiligheids- en evacuatieprocedures.

Je onderhoudt contacten met diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW), organisaties, leveranciers en andere externe partners.

Je neemt deel aan externe projecten en sectoraal overleg over de ontwikkeling en organisatie van het bibliotheek- en cultuurwerk.

Je coördineert een divers en laagdrempelig aanbod culturele activiteiten die leesbevordering en/of ontmoeting bewerkstelligen.

Resultaatgebied 5: Taken eigen aan de functie

Je neemt actief deel aan het vrijetijdsoverleg, intern werkoverleg en andere besprekingen.

Je neemt deel aan interne en externe vormingsactiviteiten en informatieve vergaderingen.

Je hebt (of verwerft) relevante kennis van de nodige softwarepakketten en bibliotheektoepassingen en volgt de evoluties hierin op.

Je staat in voor de operationele taken binnen de dagelijkse werking van bibliotheek/cultuurdienst (en neemt hier ook zelf een deel van op).

Je coördineert de klachtenbehandeling en bewaakt de opvolging ervan.

Je verzorgt de dienst- en vakantieregeling en vervangingen.

Je beheert de fysieke locaties van de dienst.

Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportage van de dienst, werkt interne (controle)procedures uit en waakt erover dat uitgaven en verbintenissen correct verlopen.

Je representeert de dienst bij eigen activiteiten, die van andere culturele actoren en bij officiële aangelegenheden.

profiel kandidaat

  • Je bent minstens in het bezit van een diploma graduaat of (professionele) bachelor, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting
  • Je beschikt over aantoonbare professionele ervaring inzake publiekswerking én projectmanagement
  • Je kan je makkelijk verplaatsen in onze gemeente
  • Je kan je flexibel inpassen in een onregelmatig uurrooster met behoorlijk wat avond- en weekendwerk

aanbod

Voltijdse tewerkstelling op niveau B4-B5

wijze van solliciteren

Stuur per mail je CV en motivatie voor 15/04/21 naar personeelorganisatie@destelbergen.be

Meer info: jo.vantassel@destelbergen.be of 0486/748100

Reageren voor: 15/04/2021

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in