algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 

disclaimer

Het gebruik van onze websites moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de disclaimer en de privacy policy. Het geheel van deze teksten noemen we de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden zowel voor ons, Sociaal Fonds Podiumkunsten, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.

 

wie zijn wij?

De website is www.podiumkunsten.be een initiatief van:

Sociaal Fonds Podiumkunsten
Steenstraat 29 bus 10
1000 Brussel
sociaalfonds@podiumkunsten.be
+32 (0)2 201 30 03


onze websites

goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We doen ons best om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze websites te garanderen. Toch geven we de Gebruiker hiervoor geen garanties en moet men onze inspanningen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de websites gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de websites, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze websites te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing.

 

inhoud op onze websites

De inhoud van de websites wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze websites zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze websites kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze websites. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze websites een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze websites bevatten inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze websites gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de websites geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sociaal Fonds Podiumkunsten.

 

wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze websites. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de websites. Zo mogen de websites niet gebruikt worden om onze dienstverlening te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de websites kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de websites, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de websites en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Sociaal Fonds Podiumkusnten  vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

 

links naar andere websites

De inhoud van onze websites kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze websites en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

 

intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze websites en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Sociaal Fonds Podiumkusnten en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze websites zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Sociaal Fonds Podiumkunsten hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

 

verwerking persoonsgegevens invulformulieren

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de inschrijving of registratie. Voor elke inschrijving of registratie is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met deze privacy policy.

 

algemene bepalingen omtrent de algemene voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sociaal Fonds Podiumkusnten, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in