muzikanten Brussels Philharmonic

collectieve arbeidsovereenkomsten pc 304

lopende cao's in pc 304

In elke sector gelden er afspraken over tewerkstelling die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Deze overeenkomsten worden gesloten tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. Hieronder vind je de lopende cao's van de podiumkunsten- en muzieksector pc 304.

 

algemene cao voor de podiumkunsten- en muzieksector

De belangrijkste cao die de meeste onderwerpen overspant.

cao 19/12/2016: gecoördineerde versie: 138114  (link naar document op www.werk.belgie.be)

cao 28/07/2017: wijzigingen in artikel 7, 13 en 21: 140756 (link naar document op www.werk.belgie.be

cao 16/01/2019: wijziging deeltijdse arbeid: 150611 (link naar document op www.werk.belgie.be)

inhoud: 

 • functiegroepen en functies
 • loongroepen en minimum weddeschalen
 • dienstvergoedingen en uurlonen bij orkesten, muziekgroepen en koren
 • berekening anciënniteit
 • verloning jeugdige werknemers
 • loon en vakantiegeld
 • verbintenissen met derden
 • arbeidsduur en flexibiliteit
 • deeltijdse arbeid
 • vakantie
 • reisvoorstellingen
 • kostuums, rekwisieten en werkkledij
 • vorming
 • conflicten
 • eindejaarspremie en ecocheques
 • structureel overleg en vakbondsvergaderingen

meer informatie over de loonbarema's / minimumweddeschalen i.k.v. deze cao vind je hier.

bijdrage voor risicogroepen

cao 09/07/2014 - risicogroepen - 122993  (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao legt de bijdrage voor de inspanningen naar risicogroepen vast op 0,10% op alle brutolonen. Deze bijdragen worden samen met de sociale zekerheidsbijdragen gestort aan de RSZ, die op haar beurt doorstort aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

De cao bepaalt daarnaast hoe deze bijdragen aangewend kunnen worden, namelijk voor initiatieven ter bevordering van de opleiding en tewerkstelling van de risicogroepen. De risicogroepen werden als volgt gedefinieerd:

 • alle werkzoekenden die in de sector willen werken
 • werknemers die ten gevolge de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing dienen te volgen
 • werkzoekende jongeren
 • oudere werknemers
 • mindervalide werknemers
 • alle personen die zich in een precair statuut bevinden
   

ecocheques

cao 21/11/2018 - ecocheques: 149469 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao maakte onderdeel uit van het eerste Vlaams Intersectoraal Akkoord. Hiermee werden ecocheques ingevoerd door alle werknemers van gesubsidieerde werkgevers die énkel met tijdelijke contracten werken. Zij ontvingen 10 euro per gewerkte dag. Deze cao liep tot en met 31 december 2018. 


eindejaarspremie 

cao 16/11/2022 - eindejaarspremie

Deze cao maakt onderdeel uit van het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord. Ze bepaalt de voorwaarden voor een eindejaarspremie voor alle medewerkers van gesubsidieerde werkgevers. De premie wordt in de maand december betaald, tenzij de arbeidsovereenkomst vroeger is geëindigd. Bij contracten van vier maanden of meer zal de werkgever de eindejaarspremie betalen. Voor alle tewerkstellingsperiodes van korter dan vier maanden zal het Sociaal Fonds Podiumkunsten betalen. 
 

indexering lonen

cao 04/12/2017 - koppeling aan index: 144378 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Met deze cao worden de lonen gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex. Zodra de spilindex overschreden wordt, stijgen de lonen met 2% vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de spilindex werd overschreden. 
 

maaltijdvergoeding

cao 06/02/2013 - forfaitaire maaltijdvergoeding: 113873 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao legt, in samenspraak met de RSZ, de maximale forfaitaire maaltijdvergoeding voor hoofdmaaltijden vast op 18 euro. Voor de lichtere maaltijd bedraagt deze 6 euro. Deze vergoedingen zijn vrijgesteld van sociale bijdrages.  


minderjarige lerenden

cao 05/05/2009 - minderjarige lerenden: 92147 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao bepaalt de omstandigheden waarin minderjarige lerenden (16 tot 18 jaar) kunnen werken, aangepast aan de sector. Zo kunnen minderjarige lerenden werken tot 24u00, waar dit noodzakelijk is voor hun opleiding. Ze kunnen tot max 10u per dag tewerkgesteld worden, terwijl er wel min. 12u rust voorzien moet worden tussen het einde en de hervatting van het werk. Minderjarige lerenden mogen daarnaast 12 zondagen per jaar werken, naast alle feestdagen. Hou wel voor ogen dat dit uitzonderingen zijn op de algemene regelgeving en dus enkel toegepast mogen worden waar het noodzakelijk en onvermijdelijk is. 

Om hen beter te beschermen is het nodig om een risico-analyse te houden van de activiteiten die de lerende uitvoert, terwijl er ook steeds een ervaren werknemer aanwezig moet zijn om waar nodig te kunnen ingrijpen.  

 

stageplaatsen

cao 1/12/2020 - de organisatie van stages van studenten/cursisten 162706 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao bepaalt de omstandigheden en voorwaarden bij het organiseren van een stage in jouw organisatie voor een student uit het hoger- of volwassenenonderwijs. Hier lichten we enkele punten uit.

mentor, overeenkomsten en rapport

 • stagementor: heeft tijd en ruimte voor begeleiding, overleg- en feedbackmomenten en waakt over inhoud en kwaliteit van de stage
 • stageovereenkomst tussen stageplaats en onderwijsinstelling: bevat stageomschrijving, een inhoudelijke planning, te ontwikkelen competenties
 • Na afloop van de stage wordt een stagerapport opgesteld.

een stagiair is geen werknemer

 • Een stage kan nooit in de plaats of ter vervanging komen van een reguliere tewerkstelling. De organisatie van het werk mag niet afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van stagiairs.
 • De stage is niet bezoldigd. De vervoers- en andere onkosten wordt door de stagegever vergoed, zoals dit ook gebeurt bij de werknemers van de stagegever.

verzekeringen

 • De onderwijsinstelling verzekert de stagiair tegen "arbeids- en arbeidswegongevallen"
 • De stagegever verzekert de stagiair voor burgerlijke aansprakelijkheid en bezorgt de onderwijsinstelling een risico-analyse van de werkplek.

Op het vacature-luik van onze website kan men stageplaatsen delen en vinden.

 

non-discriminatie

cao 1/10/2020 - non-discriminatie. Deze cao is een vernieuwing van de lopende cao non-discriminatiecode (2005) en met verbeteringen op verscihillende vlakken:

 • Het onderwerp en toepassing is breder en concreter omschreven: alle vormen van discriminatie (racisme, seksisme, …) komen aan bod. De ethiek en de non-discriminerende houding wordt niet enkel uitgedragen naar het personeel toe, maar ook naar alle derden: studenten, partners, leveranciers, publiek en anderen.
 • Het opzet is actiever. Deze collectieve overeenkomst beoogt een normerend kader en geeft een aanzet om daadwerkelijk werk maken van sectorale actieplannen.
 • De nieuwe overeenkomst wil ook de diversiteit van de artistieke functies stimuleren, niet enkel de niet-artistieke.
 • De nieuwe cao wil werk maken van een gelijke behandeling bij aanwerving.
 • In de actieplannen zal aandacht zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Zodat nieuwe werknemers van diverse achtergrond ook kunnen doorstromen naar de hogere functies.

meer info

 

oude cao 28/01/2005 - non-discriminatiecode: 74348 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Met deze non-discriminatiecode willen de sociale partners bijdragen aan de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in de sector. 

Inzake personeelsbeleid moet de werving, selectie, beoordeling en beloning gebeuren ongeacht geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke handicap. 

Daarnaast moeten brede wervingsmethodes gehanteerd worden, om kansengroepen zo goed mogelijk te bereiken. Ook elders verworven competenties worden naar waarde geschat bij de beoordeling van relevante functievereisten. 

Ook tussen medewerkers en in contact met externen en publiek is non-discriminatie essentieel. Er dient hetzij een vertrouwenspersoon, hetzij een leidinggevende aangesteld te worden bij wie klachten gehandeld kunnen worden. 

Minstens één maal per jaar moet de naleving van deze code geëvalueerd en besproken te worden binnen de organisatie.  

 

oudere werknemers

cao 05/07/2005 - maatregelen oudere werknemers: 75909 (link naar document op www.werk.belgie.be)

De sociale partners engageren zich met deze cao om individuele werkgevers te stimuleren om maatregelen te nemen ten gunste van oudere werknemers (min. 45 jaar). Dit kan gaan van de bevordering van de arbeidsomstandigheden, over het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden tot de organisatie van de arbeid.

 

overgang PC 329 naar PC 304

cao 28/01/2005 - overgang PC 329 naar PC 304: 74120 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao regelt de situatie van werknemers die overstappen van een werkgever van PC 329 naar een werkgever van PC 304.

 

sectoraal aanvullend pensioen

cao 04/06/2019 - grondige aanpassing aanvullend pensioen: 153927 (link naar document op werk.belgie.be) 

Het sectoraal aanvullend pensioen werd in twee fases ingevoerd. Alle werkgevers die niet onder de cao muziek vielen startten met ingang van 1 januari 2006 (cao van 05/07/2005). Voor de muzieksector zelf was dat met ingang van 1 januari 2007 (cao van 28/09/2006).

Alle werkgevers behorend tot de Vlaamse Gemeenschap die ressorteren onder het pc 304, betalen sinds die datum een bijdrage van 1,5% (inclusief RSZ en kosten) op het brutoloon van de werknemers voor de financiering van een aanvullend pensioen van de werknemers. De inning van deze bijdrage gebeurt door de RSZ.

Werkgevers die een aanvullend pensioenplan hebben dat minstens evenwaardige voordelen biedt als het sectorale, kunnen middels een bijzondere procedure kiezen voor de 'opting-out'-formule.

In 2008 werd een uitbreiding van deze cao goedgekeurd (cao van 03/12/2008). Met ingang van 1 januari 2008 werd voor kunstenaars (die als dusdanig zijn aangegeven bij de RSZ onder werknemerscode 46) en die tewerkgesteld zijn bij een gesubsidieerde werkgever, een aanvullende premie ingevoerd. Deze premie varieert naargelang de leeftijd van de kunstenaar: hoe ouder de kunstenaar, hoe hoger de premie. De premieberekening is gebaseerd op het verdiende brutoloon. De aanvullende premie wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. 

In 2019 kreeg het pensioenreglement een grondige update naar aanleiding van enkele wijzigingen in de wet op het aanvullend pensioen. Vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers recht op een aanvullend pensioen vanaf de eerste werkdag. Ook minderjarigen hebben er vanaf nu recht op. 
 

statuten fonds voor bestaanszekerheid

cao 20/03/2019 - gecoördineerde versie: 151285 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Volgende cao behandelt de statuten van het sectorale Fonds voor Bestaanszekerheid, voluit het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap of zoals wij het zelf afkorten het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Wij werden opgericht op 14 december 2000. Dit is de laatste aanpassing aan onze statuten. 

 

tijdskrediet en landingsbanen

cao 28/06/2017 - tijdskrediet: 140757 (link naar document op www.werk.belgie.be)

Deze cao bepaalt de uitvoering van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de sector. De cao geldt voor alle werkgevers en werknemers ressorterend onder pc 304. 

Er zijn zes mogelijke vormen van tijdskrediet met motief: 

 • zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar. Het tijdskrediet bedraagt in dit geval maximaal 15 maanden, indien voltijds opgenomen, maximaal 26 maanden indien halftijds opgenomen en maximaal 51 maanden indien 1/5 opgenomen. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden. 
 • het verlenen van palliatieve verzorging. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. Minimum opname is één maand. 
 • het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Het tijdkrediet bedraagt in dat geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. Minimum opname is één maand en maximum drie maanden per keer. 
 • zorg dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden.
 • het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek kind. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of 1/5 opgenomen worden. Minimum opname is één maand en maximum drie maanden per keer. 
 • het volgen van een opleiding. Het tijdskrediet bedraagt in dit geval maximaal 12 maanden, indien voltijds opgenomen, maximaal 18 maanden indien halftijds opgenomen en maximaal 36 maanden indien 1/5 opgenomen. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden. De opleiding bedraagt minimum 120 uur (9 studiepunten) per trimester of 360 uur (27 studiepunten) per jaar. Voor het behalen van een getuigschrift van secundair onderwijs gaat het om minimum 100 uur per trimester of 300 uur per jaar.

Door CAO van 12/09/2023 is het voor bepaalde werknemers mogelijk om een landingsbaan aan te vragen. Volgende voorwaarden gelden daarvoor: 

 • of de werknemer werkt voor een organisatie in herstructurering of in moeilijkheden
 • of je hebt 35 jaar beroepsloopbaan
 • of je hebt
  • de afgelopen 10 jaar 5 jaar in een erkend zwaar beroep gewerkt 
  • de afgelopen 15 jaar 7 jaar in een erkend zwaar beroep gewerkt
 • of je hebt minstens 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid gewerkt. 

Indien de werknemer aan één of meerdere voorwaarden voldoet is een landingsbaan met uitkering mogelijk vanaf 55 jaar indien het om een 1/5 vermindering gaat (minimum zes maanden op te nemen) of vanaf 57 jaar indien het om een 1/2 vermindering gaat (minimum drie maanden op te nemen). 
 

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

CAO 21/09/2023 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 59 jaar

Deze CAO maakt werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk voor werknemers die ontslagen werden na hun 59ste én met 40 jaar beroepsloopbaan op dat moment. Zij ontvangen een aanvullende vergoeding tot aan hun wettelijk pensioen. Deze cao geldt van 1 juli 2023 tot en met 31 juni 2025. 

De oudere CAO's kan je via onderstaande links raadplegen:

Maarten Bresseleers
vragen over dit onderwerp?
Contacteer onze collega.
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in