privacy policy

privacy policy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

We streven ernaar om de toepasselijke wet- en regelgeving te allen tijde toe passen, waaronder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sociaal Fonds Podiumkunsten
Steenstraat 29 bus 10
1000 Brussel
privacy@podiumkunsten.be
telefoon: +32 (2) 201 30 03 (vraag naar Maarten Bresseleers)
 

aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op deelnemers van onze activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, bezoekers van onze website, klanten en prospecten, leveranciers en alle medewerkers die in dienstverband werken of gewerkt hebben voor een werkgever van paritair comité 304 die gevestigd is in Vlaanderen of gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geregistreerd op de Nederlandstalige taalrol bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid.
 


waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • de toekenning van jouw aanvullend pensioen of de aanvullende premie voor kunstenaars (cao van 28/09/2006 - nr. 80946 en cao van 03/12/2008 - nr 91037)
 • de toekenning van een eindejaarspremie
 • het toesturen van een aanvraagformulier voor een syndicale premie (in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord)
 • het aanbieden van loopbaanbegeleiding als loopbaancentrum erkend door VDAB
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (opleidingen, collegagroepen, overlegmomenten, informatiesessies, e.a.)
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, e-zines en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • de deelname aan onderzoeken en studies die in het verlengde liggen van onze missie en opdrachten  
 • statistische doeleinden
 • voor selectiegesprekken in het kader van aanwervingen voor onze eigen werking
 • voor de promotie van onze activiteiten
 • voor het opvolgen van je leervooruitgang in onze digitale leerplatformen
 • voor het verlenen van toegang tot onze gesloten platformen 
   

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en/of verwerken :
 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
 • Privé en professionele contactgegevens: telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht/gender, nationaliteit, scholingsgraad, studierichting(en), arbeidsbeperking(en), afkomst, sociaalrechtelijk statuut
 • Loopbaangegevens: gegevens over je arbeidsprestaties, loon, sociaalrechtelijk statuut,  ... op basis van de DMfA aangiftes van jouw werkgever(s) in paritair comité 304, contractvorm(en) waarin je gewerkt hebt
 • Pensioendatum  
 • Rijksregistergegevens: domicilieadres, rijksregisternummer, partner, sterftedatum, burgerlijke staat, nationaliteit
 • Interesses, zoals neergeschreven in een persoonlijk ontwikkelingsplan of in een CV
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Aanwezigheid op onze activiteiten
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) verzameld tijdens onze activiteiten of in opdracht

We verzamelen persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen en verwerken daarnaast persoonsgegevens via derden, zoals publiek beschikbare informatie, jouw werkgever(s), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en Ethias, onze pensioeninstelling.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging of om de collectieve arbeidsovereenkomsten te kunnen uitvoeren. Volgende gegevens zijn te allen tijde optioneel:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens voor direct marketing
 • Gegevens met een statistisch doeleinde zoals functie, scholingsgraad, studierichting, arbeidsbeperking, afkomst …

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van foto’s, het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails en het niet opnemen van deze gegevens in onze databases.
 

verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
 

 • met het oog op wetenschappelijk onderzoek (universiteiten en hogescholen)
 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzorgen van communicatie via sociale media
 • het beheer van het aanvullend pensioen en de aanvullende premie voor kunstenaars (groepsverzekeraar)
 • het toekennen van de syndicale premie (vakbonden)
 • het uitvoeren van loopbaanbegeleidingstrajecten (loopbaancoaches)
 • het beheer van leerplatformen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarbij dezelfde bepalingen niet zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Overheidsdiensten (fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)
 • Externe opleiders of trainers
 • Andere deelnemers van de activiteit waaraan je deelneemt
 • VDAB
   

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Jouw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden jouw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregelgeving.
 

bewaartermijn

Sociaal Fonds Podiumkunsten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, rekening houdend met de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Wij houden persoonsgegevens bij tot vijf jaar nadat je in de sector hebt gewerkt. Voor andere contactpersonen houden we jouw gegevens bij tot vijf jaar nadat je op onze dienstverlening beroep hebt gedaan. Voor onze nieuwsbrieven houden we je gegevens bij zolang je niet bent uitgeschreven.  


beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…).
 

jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van jouw persoonsgegevens.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen via privacy@podiumkunsten.be.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.  

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
 

klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@podiumkunsten.be.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be
 

wijzigingen aan onze privacyverklaring

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31/05/2023.

                           

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in