we inform

mentale gezondheid

WeInform

Waar kan je terecht voor professionele psychologische ondersteuning? Hier vind je meer informatie over hoe en waar je ondersteuning vindt, wat de geijkte termen zijn en hoeveel het kost.

(English version below / version française ci-dessous)

Vaak worden de termen psycholoog, psychotherapeut en psychiater samen gebruikt wanneer we het hebben over psychologische ondersteuning. Toch zijn er verschillen.

 • Een psychotherapeut heeft een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en heeft ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.
 • Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie en heeft een brede theoretische scholing over psychische stoornissen.
 • Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in psychische stoornissen. Deze kan medicatie voorschrijven en verwijst meestal door naar een psychotherapeut om naast medicatie ook psychotherapeutisch begeleiding te krijgen.

Los van het feit dat het goed is om te weten bij wie je precies terecht komt zijn er bovendien ook verschillen naar terugbetaling toe.
 

Beroep doen op een psycholoog of psychotherapeut kan zinvol zijn bij  uiteenlopende (niet perse zware) klachten en stoornissen. Je kan er bijvoorbeeld terecht voor het verwerken van trauma’s, omgaan met stress, voor een burn-out behandeling, verwerken van verdriet, faalangst of onzekerheid. Veelvoorkomende vragen zijn ook angststoornissen (paniekaanvallen, fobieën) of depressie.

Sommige mensen gaan ook bij wijze van ‘jaarlijks onderhoud’ naar een psycholoog of therapeut, een beetje zoals een ‘medische check-up’, of een onderhoudsbehandeling bij de tandarts. Voor onze fysieke gezondheid is dit vrij ingeburgerd, voor onze mentale gezondheid is dit voor velen nog minder voor de hand liggend.

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een psychotherapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd. Uiteraard kunnen beiden zich bijgeschoold hebben waardoor ze een zo volledig mogelijke begeleiding kunnen bieden.

Gesprekstherapie is de meest voorkomende vorm van begeleiding die door zowel de psycholoog als de psychotherapeut gebruikt wordt. Therapeuten kunnen daarnaast ook lichaamsgerichte, creatieve, energetische… therapie inzetten.
 

Psycholoog is een beschermde beroepstitel die enkel mag gebruikt worden door iemand met een masterdiploma psychologie, en een erkenningsnummer. 

Psychologen kunnen in verschillende domeinen actief zijn. Een arbeidspsycholoog bijvoorbeeld is niet perse de beste keuze als je aan psychologische problemen wil werken.

Een psycholoog gespecialiseerd in psychische of emotionele processen is een klinisch psycholoog

Sinds mei 2019 ontvangen alle klinisch psychologen een visum dat hen toelaat om klinische psychologie uit te oefenen. Daarnaast hebben ze ook een erkenning nodig. 

Soms hebben klinisch psychologen zich via een psychotherapie-opleiding bijgeschoold in een bepaalde therapievorm om zich de praktische therapeutische vaardigheden meer eigen te maken. 
 

Het aanbieden van psychotherapie is sinds 2016 erkend. Daarvoor moet je een gerichte psychotherapie-opleiding gevolgd hebben.

Dat kan als je bijvoorbeeld een master als psycholoog maar ook al arts/dokter of orthopedagoog hebt.

Wie voor 2016 al psychotherapie aanbood vanuit een andere achtergrond kan dit blijven doen onder bepaalde extra voorwaarden.

Opgelet: de titel van psychotherapeut is (nog) niet erkend.

Binnen psycho-therapie opleidingen zijn er 4 (5) grote stromingen: 

 • Cognitieve gedragstherapie brengt verandering in het denken of in je gedrag, waardoor ook het effect verandert. Door anders te denken verandert ook je reactie en je beleving. Door samen met de cognitief gedragstherapeut te analyseren en objectief te kijken naar je denkpatronen, krijg je een zicht op wat constructief en rationeel is of wat welke denkpatronen eerder irrationeel en destructief zijn.
 • Psychoanalyse vertrekt vanuit het idee dat vele ervaringen verdrongen zijn naar het onbewuste. Door vrije associatie (liggend in de zetel vertellen wat er spontaan in je opkomt) en de psychoanalyticus die hier met aandacht naar luistert, krijg je inzicht en komt er verandering. De psychoanalyticus geeft feedback vanuit zijn theoretisch kader.
 • Gestalttherapie en cliëntgerichte therapie zijn ervaringsgerichte therapievormen. Ze werken met wat er nu, vanuit de cliënt, zich aandient. Alle emoties mogen er zijn, zonder enig oordeel. Door het doorleven van gevoelens, komt er ruimte en inzicht, waardoor verandering kan plaatsvinden. De therapeutische relatie (de relatie tussen cliënt en therapeut) wordt als waardevol meegenomen in het proces.
 • Systeemtherapie en contextuele therapie ziet een persoon als deel van een systeem (familie, vrienden, gemeenschap) wat voortdurend invloed heeft, bewust of onbewust. Een probleem is niet van 1 iemand, maar speelt zich af tussen mensen. Door aan de slag te gaan met de relaties en onderliggende patronen, komt er verandering voor jezelf.
 • Integratieve psychotherapie is een recente stroming die methodes van verschillende therapievormen samenbrengt en deze toepast op het gepaste moment.
   

Een psychiater is een arts of dokter die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie en het behandelen van complexe of zwaardere psychiatrische stoornissen. Door de opleiding als arts kan de psychiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Hij verwijst meestal door naar een psychotherapeut om naast medicatie ook psychotherapeutisch begeleiding te krijgen. De titel van ‘psychiater’ is beschermd.
 

Daarnaast zijn er nog counselors, coaches, enz. Deze ‘titels’ zijn niet beschermd, wat eigenlijk betekent dat iedereen ze mag gebruiken, al wil dat niet zeggen dat ze slecht werk leveren.

Op deze website vind je een overzicht van ‘erkende’ stress- en burnoutcoaches. Het gaat hier niet om een erkenning van de overheid, maar een initiatief van een aantal professionals die toezicht houden op een aantal ethische en kwalitatieve criteria van hun leden.
 

Voor specifieke problematieken kan een hulpverlener je indien nodig verder doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst of ondersteunende organisatie, eventueel ook voor een residentiële behandeling.

Het vinden van de juiste hulpverlener is niet altijd makkelijk. De websites vind een psycholoog en vindeentherapeut bieden een overzicht. 

Op beide websites kan je regionaal zoeken, en verder verfijnen op klacht en (psycho)therapievorm. Verder kan je in het profiel van de persoon info vinden over opleiding en specialisaties, ervaring, visie…

Op beide websites vind je ook veel algemene achtergrondinfo.

opmerkingen:

 • Een vermelding op deze websites is betalend en niet verplicht. Je vindt er dus niet elke psycholoog/therapeut terug.
  Sommige hulpverleners staan op beide sites.
 • Voor psychiaters is er geen vergelijkbare website.

 

Je huisarts of je netwerk bijvoorbeeld kan je helpen om iemand te vinden die bij jou past. 

Ook in een organisatie of bedrijf zijn mensen die je een luisterend oor kunnen bieden, en samen met jou een oplossing zoeken: een vertrouwenspersoon  (als die er is in je organisatie), de preventieadviseur psychosociale risico’s of arbeidsgeneesheer (die deel uitmaken van een externe preventiedienst waar elke organisatie verplicht bij aangesloten is), iemand van de HR-dienst, een leidinggevende, een collega

Vragen, advies of een luisterend oor, neem gerust contact op met Sociaal Fonds Podiumkunsten.

Neem je tijd om iemand te vinden waar je je goed bij voelt. Als je na een of meerdere gesprekken geen goed gevoel hebt, negeer dat niet, kaart het aan, verander eventueel. De eerste keuze hoeft niet perse definitief te zijn.

Hou er ook rekening mee dat psychologische hulpverleners momenteel druk bevraagd zijn.

Gemiddeld moet je rekenen op 55€/consult bij een psycholoog of therapeut. 

Bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg betaal je tussen 4 en 11€/consult bij een psycholoog of psychotherapeut.
Er zijn 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen.
CGG Brussel bestaat uit 4 deelwerkingen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor jongeren (onder de 25) bestaat heel wat gratis (en anonieme) hulp. Meer informatie.

Een algemene terugbetaling van psychologische hulp voor alle burgers is nog steeds niet bij wet geregeld. Er werden wel al een aantal stappen gezet, en een aantal versoepelingen doorgevoerd door de COVID-crisis.

Sinds mei 2018 is er een tegemoetkoming voorzien van eerstelijns psychologische hulp voor mensen tussen 18 en 65 jaar. Het gaat om een beperkt aantal klachten, je dient te worden doorverwezen door een huisarts, en beroep te doen op een geconventioneerd klinisch psycholoog.
Recent werd een uitbreiding van deze terugbetaling aangekondigd. Dit systeem wordt uitgerold vanaf 1 sept '21. 

Onder impuls van de crisis werd die zogenaamde terugbetaling conventie versoepeld: de leeftijdsgrens viel weg, doorverwijzing kan ook door een preventie- en bedrijfsarts. Ook virtuele consultaties worden terugbetaald.

 • hier vind je meer info over de COVID-versoepeling
 • hier vind je meer details (en een aantal bedenkingen) over het systeem voor terugbetaling 

Hoewel er geen algemene verplichte terugbetaling is, voorzien ook ziekenfondsen een kleine tegemoetkoming, gekoppeld aan verschillende voorwaarden.

Voorwaarden en tegemoetkoming verschillen per ziekenfonds, er kunnen zelfs regionale verschillen binnen één ziekenfonds zijn.

 • Hier vind je alvast een overzicht. Meer details vraag je best na bij je eigen ziekenfonds.


Terugbetaling van een psychiatrisch consult valt onder terugbetaling van een medisch consult voor specialisten. Het feit of je al dan niet door een huisarts bent doorverwezen kan hierin een rol spelen.
 

Extra financiële ondersteuning voor zelfstandigen:

In het kader van de COVID-crisis kunnen zelfstandigen tot 8 gratis sessies krijgen bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog die hiervoor een overeenkomst gesloten had. Deze maatregel beheerd door het RIZIV liep tot tot 28/02/2022. 
Het systeem werd deel gerecupereerd voor Franstalige zelfstandigen, via de vzw 'un Pass dans l'Impasse'.
Je kan hiervoor contact opnemen met een (FR) telefonische hulplijn: 0800 300 25. 

 

 

De collega’s van Cultuurloket gaven eerder al een overzicht van mogelijke initiatieven waar je terecht kan voor info, een luisterend oor…  Lees er alles over op Hoe gaat het met jou?

 


ENGLISH

Where can I access professional psychological support? You can find out more information about how and where to get support, the customary terms and costs.

Often the terms psychologist, psychotherapist and psychiatrist are used interchangeably when we talk about psychological support. But they are different.

 • A psychotherapist has trained for four years in psychotherapy, and has extensive practical experience in the treatment of psychological and emotional issues.
 • A psychologist has a Master’s in psychology and has a broad theoretical education in mental illnesses.
 • A psychiatrist is a doctor specialising in mental illnesses. They can prescribe medication and usually refer people on to a psychotherapist who will provide psychotherapeutic support alongside the medication.

Besides it just being good to know who is dealing with you, there are also differences with regard to the reimbursement of treatment costs.

 

Consulting a psychologist or psychotherapist can be worthwhile for various complaints and disorders, not necessarily severe ones. For instance they can help to process traumas, cope with stress, treat burn-out, and overcome grief, fear of failure or insecurity. Other issues they frequently deal with include anxiety disorder (panic attacks, phobias) and depression.

Some people go to a psychologist or therapist for a sort of ‘annual check-up’, rather like a medical or dental check-up. This is generally commonplace for our physical health, but generally far less so for our mental health.

Fundamentally, psychologists and psychotherapists work on the same thing: your happiness and comfort. How they do this can differ. A psychologist is often more theoretically-based and a psychotherapist has had a more practical and experience-based training. Naturally both can have additional training enabling them to provide the most comprehensive counselling possible.

Talking therapies are the most common form of counselling and are used by both psychologists and psychotherapists. Therapists can also use body-oriented, creative, energetic and other therapies.

 

‘Psychologist’ is a protected professional title that can only be used by individuals with a Master’s in psychology and an accreditation number.

Psychologists can work in various fields. An occupational psychologist, for example, is not suited to helpin you with psychological problems.

A psychologist who specialises in mental or emotional processes is known as a clinical psychologist.

Since May 2019 all clinical psychologists receive a certificate that permits them to practise clinical psychology. In addition they also have to obtain accreditation.

Sometimes clinical psychologists have received psychotherapy training in a specific form of therapy to acquire practical therapeutic skills.

 

Offering psychotherapy has been recognised since 2016. This requires a specific psychotherapy training.

You can do this for instance if you have a Master’s as a psychologist or also if you are a doctor or remedial education generalist.

Anyone with a different background who already practised psychotherapy before 2016 can continue to work subject to certain additional conditions.

N.B.: the title of psychotherapist has not yet been recognised.

There are four (or five) major approaches in psychotherapy training:

 • Cognitive behavioural therapy (CBT) aims to change patterns of thinking or behaviour and thus change their effect. By thinking differently, you respond and experience things differently. By analysing and objectively considering your thought patterns together with your cognitive behavioural therapist you gain insight into what is constructive and rational and which thought patterns tend to be irrational and destructive.
 • Psychoanalysis starts from the idea that many experiences are suppressed in the subconscious. By free association (lying on a couch and saying whatever comes spontaneously to mind) with attentive feedback from the psychoanalyst drawing on their theoretical framework, you gain insight and change happens.
 • Gestalt therapy and client-focused therapy are experience-based forms of therapy. They work with what emerges right now from the client. All emotions are accepted without judgment. Reliving emotions creates space, and insights arise, and this allows change to occur. The therapeutic relationship (relationship between client and therapist) is seen as a valuable element in the process.
 • Systemic and contextual therapies regard a person as part of a system (family, friends, community) and that this has a constant influence, whether conscious or otherwise. A problem does not come from an individual on their own but develops between people. By tackling the relationships and underlying patterns, you can achieve change.
 • Integrative psychotherapy is a recent approach that combines methods from different forms of therapy to apply them at the appropriate moment.
   

A psychiatrist is a doctor specialising in psychiatry and the treatment of complex or severe mental illnesses. Having been trained as a doctor, psychiatrists can make a diagnosis and prescribe medication. Usually they will refer people on to a psychotherapist to receive psychotherapeutic support alongside the medication. The title of ‘psychiatrist’ is protected.

Besides these, there are also counsellors, coaches, etc. These ‘titles’ are not protected, so this means that anyone can call themselves this, although that does not mean they provide poor support.

This website gives a list of ‘recognised’ stress and burnout coaches. This is not official recognition but an initiative by a number of professionals who oversee that a number of ethical and quality criteria are observed by members.

In the case of specific issues, your care provider can if necessary refer you on to a specialist service or support organisation, including where necessary also residential treatment.

Finding the right care provider is not always easy. The websites vind-een-psycholoog and vindeentherapeut offer lists of (dutch) contacts.

You can search by region on both websites, and refine by type of problem and form of therapy. You can also see information about training and specialisations, experience, vision, etc., in their profile.

Both websites also offer a lot of general background information.

N.B.:

 • Psychologists/therapists have to pay to register with these websites and it is optional. So you will not find every psychologist/therapist there.
  Some care providers are on both sites.
 • There is no comparable website for psychiatrists.

Your GP or your network for instance can help you to find someone that suits you.

There are also people within organisations and companies that can offer a listening ear and help you to find a solution: a counsellor (if there is one in your organisation), the psycho-social issues prevention adviser or company doctor (who are part of an external preventive service which every organisation must be a member of), someone from HR, a manager, a colleague…

In need for advice or an listening ear, please contact us at Performing Arts Social Fund (Sociaal Fonds Podiumkunsten).

Take time to find someone you are at ease with. If it doesn’t feel right after one or more chats, don’t ignore it, mention it, and if necessary try someone else. Your first choice does not have to be the final choice.

Please also bear in mind that psychological care providers are currently in great demand.

On average you should expect to pay €55/session with a psychologist or therapist.

At a mental health care centre (CGG) you will pay between €4-11/session with a psychologist or psychotherapist.

There are 20 mental health care centres in Flanders.

CGG Brussels consists of four sections spread across the Brussels region.

There is a lot of free (and anonymous) help for younger people (aged below 25). More information.

At the moment, the law does not govern whether payment for psychological assistance should be reimbursed in general. A number of measures have been taken and some of the rules have been eased as a result of the Covid crisis.

Since May 2018 reimbursement has been provided for primary psychological assistance for people aged between 18 and 65. This covers a limited number of issues, you have to be referred by a GP and seek support from a clinical psychologist who charges according to the official set scale of fees.

Spurred on by the crisis, the terugbetaling conventie (arrangements for reimbursement) has been relaxed: the age limit has been dropped, and you can now also be referred by a company doctor. Virtual consultations are also reimbursed.

Although reimbursement still is not mandatory, health insurance funds are now already reimbursing a small amount, under various conditions.

The conditions and reimbursement vary depending on health insurance fund, and there can even be regional differences within a health insurance fund.

Reimbursement for a psychiatric consultation is covered by reimbursement for a medical consultation by a specialist. However whether you are referred by a GP may be important.

 

Additional financial support for the self-employed:

Extra financial support for self-employed:

In the context of the COVID crisis, self-employed persons can get up to 8 free sessions with a clinical psychologist/ remedial educationalist who had concluded an agreement to this effect. This measure ended on 28/02/2022. 
The system was partly taken over, for French-speaking self-employed via the non-profit organisation 'un Pass dans l'Impasse'.
You can contact a (FR) telephone helpline for this: 0800 300 25. 

 

 

 

Our colleagues from Cultuurloket have already provided a summary of possible sources of information and a listening ear. Read all about it on Hoe gaat het met jou? (How are you doing?)

 


FRANÇAIS

À qui pouvez-vous vous adresser pour obtenir un soutien psychologique professionnel ? Vous trouverez ici davantage d’informations sur la manière et l’endroit où trouver un soutien, ainsi que le jargon et le coût.

Les termes psychologue, psychothérapeute et psychiatre sont souvent mélangés lorsque l’on parle de soutien psychologique. Ils ont néanmoins des significations bien différentes.

 • Un psychothérapeute a suivi une formation en psychothérapie de 4 ans et dispose d’une vaste expérience pratique dans le traitement des difficultés psychiques et émotionnelles.
 • Un psychologue dispose d’un diplôme de master en psychologie et d’une formation théorique poussée sur les troubles psychiques.
 • Un psychiatre est, quant à lui, un médecin qui s’est spécialisé dans les troubles psychiques. Il peut prescrire des médicaments et vous redirigera généralement vers un psychothérapeute pour que vous puissiez bénéficier d’un accompagnement psychothérapeutique en plus de la médication.

Indépendamment du fait qu’il est intéressant de savoir à qui vous avez précisément affaire, il y a également des différences au niveau des remboursements.

 

Il peut être recommandé de faire appel à un psychologue ou un psychothérapeute en cas douleurs ou troubles (pas toujours graves) divers. Ces professionnels peuvent notamment vous aider à gérer des traumatismes, du stress, un burn-out, de la tristesse, la peur de l’échec ou de l’incertitude. Ils interviennent aussi fréquemment pour des troubles liés à des angoisses (crises de panique, phobies) ou des dépressions.

Par ailleurs, certaines personnes consultent chaque année un psychologue ou thérapeute pour faire le point, un peu comme si elles se rendaient chez leur généraliste pour un bilan médical ou chez leur dentiste pour un rendez-vous de contrôle. Si cette pratique est relativement bien intégrée pour notre santé physique, elle l’est généralement beaucoup moins pour notre santé psychique.

À la base, le psychologue et le psychothérapeute poursuivent le même objectif : votre bonheur et votre confort. Leur méthode de travail peut néanmoins varier. Le psychologue dispose bien souvent de bases théoriques plus approfondies, tandis que le psychothérapeute aura suivi une formation davantage orientée sur la pratique et l’expérience. Tous deux peuvent, bien sûr, avoir suivi des formations complémentaires leur permettant d’offrir un accompagnement le plus complet possible.

La thérapie par la parole est la forme d’accompagnement la plus répandue, aussi bien utilisée par le psychologue que le psychothérapeute. Par ailleurs, les thérapeutes peuvent également mettre en place une thérapie corporelle, créative, énergétique...

 

Le titre professionnel de psychologue est protégé et ne peut être utilisé que par les personnes détentrices d’un diplôme de master en psychologie et d’un numéro d’agrément.

Les psychologues peuvent être actifs dans différents domaines. Un psychologue du travail ne sera, par exemple, pas spécialement le mieux placé pour travailler sur des problèmes psychologiques.

Le psychologue clinicien est, quant à lui, spécialisé dans les processus psychiques ou émotionnels.

Depuis mai 2019, tous les psychologues cliniciens reçoivent un visa leur permettant d’exercer la psychologie clinique. Ils ont également besoin d’un agrément.

Certains psychologues cliniciens ont suivi une formation de psychothérapie additionnelle sur une forme de thérapie bien précise, qu’ils désiraient maîtriser.

 

La psychothérapie est reconnue depuis 2016. Pour pouvoir exercer, il faut avoir suivi une formation ciblée en psychothérapie.

Celle-ci est notamment accessible aux détenteurs d’un master en psychologie, mais également aux médecins ou orthopédagogues.

Les personnes qui proposaient déjà des psychothérapies avant 2016 en ayant une autre formation peuvent continuer à le faire à certaines conditions précises.

Attention : le titre professionnel de psychothérapeute n’est pas (encore) reconnu.

Il existe 4 (voire 5) grands courants dans les formations en psychothérapie :

 • La thérapie cognitive comportementale permet d’adapter sa manière de penser ou de se comporter, ce qui en modifie les effets. Penser différemment modifie aussi vos réactions et votre ressenti. En analysant et en observant objectivement vos modes de réflexion avec un thérapeute en thérapie cognitive comportementale, vous décelez ce qui est constructif et rationnel, et ce qui est plutôt irrationnel et destructeur.
 • La psychanalyse part de l’idée que de nombreuses expériences ont été refoulées dans l’inconscient. Les associations libres (qui surgissent lorsque vous racontez ce qui vous vient spontanément à l’esprit alors que vous êtes couché dans un fauteuil) et le psychanalyste qui vous écoute attentivement vous permettent d’y voir plus clair et d’intégrer des changements. Le psychanalyste vous donne un feed-back basé sur sa formation théorique.
 • La Gestalt-thérapie et la thérapie centrée sur le client sont des formes de thérapie orientées sur l’expérience. Elles se basent sur ce que présente le client au moment présent. Celui-ci peut laisser parler toutes ses émotions, sans aucun jugement. Laisser libre cours aux sentiments permet de faire de la place et d’y voir plus clair, puis d’intégrer des changements. La relation thérapeutique (entre le client et le thérapeute) est précieuse au cours du processus.
 • La thérapie systémique et contextuelle voit la personne comme un élément d’un système (la famille, un cercle d’amis, une communauté), qui l’influence constamment, de manière consciente ou inconsciente. Un problème n’appartient pas à une seule personne, mais se joue entre plusieurs personnes. Travailler sur les relations et les modèles sous-jacents permet d’intégrer des changements au niveau personnel.
 • La psychothérapie intégrative est un courant récent qui rassemble des méthodes issues de différentes formes thérapeutiques pour les appliquer au moment opportun.
   

Un psychiatre est un médecin qui s’est spécialisé dans la psychiatrie et le traitement de troubles psychiatriques complexes ou plus sévères. Sa formation médicale lui permet de poser un diagnostic et de prescrire des médicaments. Il redirige généralement le patient vers un psychothérapeute pour qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement psychothérapeutique en plus de la médication. Le titre de psychiatre est protégé.

Il existe également des conseillers, des coachs, etc. Ces « titres » ne sont pas protégés. Tout le monde peut donc les utiliser, ce qui ne veut pas pour autant dire que le travail fourni est de mauvaise qualité.

Vous trouverez sur ce site une liste de coachs en gestion du stress et burn-out « reconnus ». Il ne s’agit pas d’une reconnaissance des autorités, mais d’une initiative de plusieurs professionnels qui veillent au respect de plusieurs critères éthiques et de qualité de la part de leurs membres.

Dans le cas de problématiques spécifiques, un thérapeute pourra vous rediriger vers un service spécialisé ou une organisation offrant un accompagnement, voire éventuellement un traitement résidentiel.

Il n’est pas toujours simple de trouver le bon thérapeute. Les sites vind een psycholoog et vindeentherapeut fournissent des listes de prestataires (en néerlandais).

Vous pouvez y effectuer une recherche par région, puis l’affiner en fonction de votre difficulté et du type de thérapie souhaité. Le profil de la personne vous renseignera, en outre, sur sa formation, ses spécialisations, son expérience, sa vision, etc.

Les deux sites présentent également des informations générales de contexte.

Remarques :

 • Il faut payer pour être repris sur ces sites et l’inscription n’y est pas obligatoire. Tous les psychologues et psychothérapeutes ne sont donc pas répertoriés. Certains prestataires figurent, quant à eux, sur les deux sites.
 • Il n’existe pas de site Internet comparable pour les psychiatres.

Votre médecin traitant ou votre réseau pourront toutefois vous aider à trouver la personne qui vous convient.

Il y a également des personnes qui peuvent vous écouter et chercher une solution avec vous au sein des organisations et entreprises : une personne de confiance (s’il y en a une au sein de votre organisation), le conseiller en prévention des risques psychosociaux ou le médecin du travail (qui font partie d’un service externe de prévention, auquel toute organisation doit obligatoirement s’affilier), un collaborateur du service des ressources humaines, un collègue...

Besoin de conseils ou d'une oreille attentive, n'hésitez pas de nous contacter (Sociaal Fonds Podiumkunsten).

Prenez le temps de trouver une personne avec qui vous vous sentez à l’aise. Si le courant ne passe pas après un ou plusieurs entretiens, ne négligez pas votre ressenti, mais parlez-en et changez éventuellement de thérapeute. Votre premier choix n’est pas obligatoirement définitif.

Gardez également à l’esprit que les thérapeutes dans le domaine psychologique sont actuellement fort demandés.

En moyenne, il faut compter 55 € par consultation chez un psychologue ou thérapeute.

Dans un Centre de santé mentale, vous payez entre 4 et 11 € par consultation chez un psychologue ou psychothérapeute.

Il existe 20 Centres de santé mentale en Flandre.

Le centre de santé mentale CGG Brussel se compose de 4 sous-activités réparties dans toute la Région de Bruxelles-Capitale.

Il existe de nombreux services d’aide gratuits (et anonymes) pour les jeunes (de moins de 25 ans). Plus d’informations.

La loi ne prévoit toujours pas de remboursement généralisé de l’aide psychologique pour tous les citoyens. Plusieurs démarches ont déjà été accomplies et différents assouplissements ont été prévus à la suite de la crise du coronavirus.

Depuis mai 2018, une intervention est prévue pour l’aide psychologique de première ligne pour les personnes âgées d’entre 18 et 65 ans. Celle-ci s’applique à une liste limitée de difficultés ; vous devez avoir été redirigé par votre médecin traitant et consulter un psychologue clinicien conventionné.

Sous l’impulsion de la crise, la convention de remboursement a été assouplie : la limite d’âge a été supprimée et vous pouvez désormais aussi avoir été redirigé par un médecin en prévention ou du travail. Les consultations en ligne sont également remboursées.

 • Ici, vous trouverez plus d’informations sur les assouplissements dans le cadre de la crise du coronavirus.
 • Vous trouverez plus de détails (et quelques réflexions) sur les conditions ici.

Bien qu’il n’existe pas encore de remboursement obligatoire, les mutualités prévoient déjà une petite intervention, pour autant que certaines conditions soient remplies.

Les conditions et l’intervention varient d’une mutualité à l’autre. Il peut même y avoir des différences régionales au sein d’une même mutualité.

 • Vous trouverez un aperçu ici. Pour plus de détails, vous pouvez vous adresser à votre mutualité.

 

Le remboursement d’une consultation psychiatrique revient à un remboursement de consultation médicale chez un spécialiste. Le fait que vous ayez ou non été redirigé par votre médecin traitant peut avoir une influence.

 

Autres aides financières pour les indépendants :

Dans le cadre de la crise du COVID, les indépendants peuvent obtenir jusqu'à 8 séances gratuites auprès d'un psychologue clinicien/pédagogue correcteur qui avait conclu une convention à cet effet. Cette mesure  a duré jusqu'au 28/02/2022. 
Le système a été partiellement récupéré pour les indépendants francophones via l'asbl "un Pass dans l'Impasse".
Vous pouvez contacter un service d'assistance téléphonique (FR) à cet effet : 0800 300 25. 

 

 

Nos collègues du Cultuurloket ont déjà répertorié différentes initiatives d’information, d’écoute, etc. Découvrez tout par « Hoe gaat het met jou? » (Comment allez-vous ?)

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in