podium ColoredSwan

werkbeleving

resultaten bevraging 2022

In het voorjaar van 2022 peilden we via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving in onze sector. Wat waren de resultaten?

bereik

In totaal namen 1.219 medewerkers van 96 organisaties in de sector deel, waarvan 1.060 vaste en 159 flexmedewerkers. We behaalden hiermee een goede responsgraad van 39,94 %.

 

welzijnsindicatoren en werkaspecten

  • welzijnsindicatoren: hoe beleven mensen hun werk?

Op de twee positieve welzijnsindicatoren – engagement en plezier in het werk – scoren we zeer goed. 87% voelt zich geëngageerd én 90.6% ervaart plezier in het werk.

De derde indicator – herstelnood – is een maat voor de mentale vermoeidheid door het werk en is o.a. een voorspeller voor burnout.

51.8% van de medewerkers ervaart herstelnood. Meer dan de helft van deze groep (32.1%) geeft aan altijd herstelnood te ervaren. Indien het herstel bij deze groep uitblijft, bestaat de kans (binnen een termijn van ongeveer 6 maanden) dat deze mensen uitvallen wegens ziekte.

De doorsnee medewerker is dus erg gemotiveerd en betrokken. Bijna een derde dreigt echter uit te vallen wegens ziekte binnen de zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt.

  • werkaspecten: welke aspecten hebben een invloed op de werkbeleving? 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de scores op de verschillende werkaspecten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aspecten die invloed hebben op de motivatie van medewerkers en aspecten die al dan niet stress veroorzaken bij hen.

werkaspecten en welzijnsindicatoren

Als je de werkaspecten rangschikt van ongunstig naar gunstig geeft dat volgend resultaat:

risicoanalyse

 

De loopbaanmogelijkheden, appreciatie rond het loon en de werk-leef flexibiliteit verdienen de hoogste prioriteit om in het oog te houden omdat de ongunstige score daarop een negatieve invloed heeft op de motivatie van de medewerkers in de sector. Bijkomende aandachtspunten rond motivatie zijn oa arbeidsorganisatie, gebrek aan autonomie en vaardigheidsbenutting. Tegelijkertijd zijn er echter heel wat motivatiebronnen waar de sector heel goed scoort en die dus de motivatie hoog houden, zoals transformationeel leiderschap, welzijnsklimaat, afwisselende taken en sociale steun van collega's. Opvallend is dat mensen aangeven weinig problemen te ervaren met verandering en weinig jobonzekerheid ervaren. 

Binnen de stressbronnen vormen werktempo en rolconflict belangrijke aandachtspunten.

  • werkaspecten: ongewenst gedrag op het werk (OGGW)

OGGW is eveneens een stressbron, maar wordt apart bekeken in het onderzoek omdat hier immers een nultolerantie geldt.

1.4% of 17 medewerkers geven aan de afgelopen 6 maanden frequent geconfronteerd te zijn met pestgedrag. Agressie en conflicten met collega's en leidinggevenden geven vergelijkbare cijfers.
6.6% (80 personen) geeft aan met seksueel grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd te zijn. Let wel, dit is niet noodzakelijk als slachtoffer en kan zowel in relatie met collega's/leidinggevenden als derden zijn.

interne vergelijkingen

  • focus op flexwerkers (159 deelnemers)

De deelnemende (occasionele) flexwerkers scoren in vergelijking met de sectorresultaten ongunstiger voor emotionele belasting, lichamelijke inspanning en jobonzekerheid. Op vaardigheidsbenutting scoren zij gunstiger.

Deze bevraging is minder geschikt om de specifieke noden van deze groep in kaart te brengen. Een aanzet voor een onderzoek op maat van deze doelgroep gebeurde in 2019 (zie bevraging flexwerkers).

  • focus op artiesten (404 deelnemers)

Medewerkers binnen artistieke functies geven aan substantieel meer emotionele belasting, lichamelijke inspanning en jobonzekerheid te ervaren. Daarnaast ervaren zij ook substantieel minder autonomie dan gemiddeld in de sector. 

  • financiële problemen door COVID

Dit jaar was er ook een aparte stelling rond de gevolgen van de coronacrisis: ‘Ik heb de afgelopen periode financiële problemen ervaren van de Corona-situatie’. 188 deelnemers gaan helemaal akkoord met deze stelling. Zij scoren lager op een 5-tal werkaspecten. Deelnemers die geen financiële onzekerheid ervaren hebben (296) scoren beter op oa herstelnood.

  • andere interne vergelijkingen

Binnen de bevraagde groep wordt er verder gekeken naar verschillen in leeftijd, functiegroep, anciënniteit, al dan niet variërend uurrooster, … Op organisatieniveau kan je inzoomen in functie van grootte en type (receptief, productief, combinatie). Verder kan de beleving van vaste versus flexmedewerkers vergeleken worden. Tot slot wordt de vergelijking met de resultaten van de bevraging in 2016 gemaakt.

Over het algemeen stellen we weinig grote verschillen vast tussen groepen. Er zijn hier en daar wel verschillen in de werkaspecten, maar ze lijken weinig invloed te hebben op de welzijnsindicatoren.

hoe scoort onze sector tegenover andere sectoren?

In het rapport worden de sectorresultaten vergeleken met een referentiegroep binnen de arbeidsmarkt (externe benchmark). De resultaten binnen onze sector blijken grotendeels gelijk te lopen. Op herstelnood scoren we echter beduidend slechter (51.8% versus 37.9%). De scores op engagement en plezier in het werk daarentegen liggen in onze sector hoger. 

van risico-analyse naar risico-evaluatie: aan welke knoppen kunnen we draaien?

Welke werkaspecten hangen samen met welke welzijnsindicatoren?
Hoe zwaar wegen specifieke aspecten door, wat heeft meer en minder impact?
Hoe gaan we de herstelnood aanpakken? En hoe zetten we verder in op engagement en plezier? Werken op beide sporen is belangrijk!

afbeelding herstelnood en engagement


 

het rapport in detail

Download hier het volledig sectorrapport bevraging werkbeleving 2022 (Attentia) en de presentatie van de publieke voorstelling van de resultaten.

 

Christa Criel
Wil je meer weten over deze bevraging?
Contacteer Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in