podiumlicht

loon- en arbeidsvoorwaarden

muziek: loongroepen en barema's

Om minimumweddeschalen toe te wijzen, worden de functies in de podiumkusten- en muzieksector in groepen verdeeld. Hieronder vind je de functiegroepen in de muziek (orkesten, boekingskantoren, concertzalen, ...). Voor de podiumkunstensector gelden er andere groepen en barema's.

We geven per functie een korte beschrijving van het doel van de functie, kernresultaatgebieden (taken) en een link naar de barema-tabellen met de minimumweddeschaal.  In deze brochure vind je een meer uitgebreide beschrijving van de functies.

De laatste indexering was op 1 december 2023.

De functiegroepen en barema's in de podiumkunstensector vind je hier.

 

loongroep A muziek

bijvoorbeeld

doel van de functie

 • Analyseren, instuderen, repeteren, vertolken van en mede invulling geven aan welbepaalde opdrachten, al dan niet binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de regisseur/choreograaf/dirigent, teneinde te komen tot de concrete realisatie van een artistiek project en teneinde op die wijze bij te dragen tot de nationale en/of internationale uitstraling van de productie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Individueel analyseren, oefenen, mede invulling geven aan en instuderen van de te vertolken stukken teneinde ofwel (eventuele), hierop volgende groepsrepetities optimaal te laten verlopen ofwel een individuele voorstelling optimaal voor te bereiden.
 • Onderhouden van de vereiste benodigdheden (stem, conditie, speelpop, instrument, ...) voor de vertolking van het stuk teneinde al het nodige optimaal beschikbaar te hebben dat een kwaliteitsvolle, artistieke uitvoering van de vertolking toelaat.
 • Deelnemen aan groepsrepetities teneinde de individuele vertolkingen op mekaar af te stemmen en te integreren in een coherent geheel, dat in lijn ligt met de visie van de regisseur/choreograaf op de vertolking in kwestie.
 • Verzorgen van een hoog kwalitatieve vertolking van voorstellingen, concerten en opnames –individueel of in groep- teneinde de ingestudeerde en gerepeteerde stukken aan het publiek voor te stellen op een artistiek hoogstaand niveau.
 • Volgen van evoluties en zorgen voor een continue her- en/of bijscholing in het eigen vakdomein teneinde de technische verworvenheid op peil te houden en/of te verbeteren.
 • Deze functie kan ook de verantwoordelijkheid hebben om een individuele hoofdrol te spelen in het grotere groepsver- band, zowel tijdens repetities, publieke vertolkingen, opnames, enz.

doel van de functie

In nauwe samenwerking met de regisseur/choreograaf/dirigent, realiseren en uitwerken van artistieke ontwerpen teneinde tijdig ontwerpen af te leveren die in lijn liggen met de richtlijnen van de regisseur/choreograaf/dirigent en met de vooropgestelde budgetten.

kernresultaatgebieden

 • Bestuderen van de toegewezen producties en voortdurend communiceren en afstemmen met de regisseur/choreograaf/ dirigent teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschillende scènes te begrijpen zodat het ontwerp in lijn ligt met deze factoren en ze waar mogelijk zelfs verduidelijkt of accentueert.
 • Voortdurend communiceren en afstemmen met de overige betrokken ontwerpers teneinde bij te dragen tot de tot- standkoming van verschillende ontwerpen die een coherent artistiek geheel vormen en die zo optimaal mogelijk op mekaar inspelen.
 • Op basis van de bekomen specificaties van de regisseur/choreograaf/dirigent en van de overige ontwerpers, effectief uitwerken van een ontwerp dat voldoet aan de artistieke verwachtingen en normen van de organisatie in kwestie en dat bovendien haalbaar is in termen van budgetten, tijdslimieten en technische uitvoerbaarheid.
 • Bijdragen aan het toezicht op een correcte uitvoering van het ontwerp in het atelier of op het podium en verduidelijken van het ontwerp waar nodig of gewenst teneinde het ontwerp zo goed mogelijk te doen slagen in de praktijk.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trends tijdig te incorporeren in de ontwerpen of waar mogelijk erop te anticiperen.

 

loongroep B muziek

bijvoorbeeld

toneelmeester, technisch ploegleider, verantwoordelijke licht, geluid of beeld, ...

doel van de functie

Organiseren, coördineren, controleren en deelnemen aan alle technische werk- zaamheden verbonden aan de toegewezen producties, binnen de door de technische leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget teneinde bij te dragen tot de concrete verwezenlij- king van de doelstellingen van de artistieke ploeg.

kernresultaatgebieden

 • Coördineren van, controleren van, en zelf deelnemen aan alle activiteiten met betrekking tot de technische realisatie van de producties, op basis van de technische specificaties zoals vastgelegd door de pro- ductieleider, teneinde ervoor te zorgen dat de technische aspecten van de voorstelling tijdig en binnen budget gerea- liseerd kunnen worden.
 • Bepalen van een gedetail- leerd technisch verloop van de productie (scenario van technische cues bvb.), in nauwe samenwerking met de technische en de artistieke ploeg, teneinde de uitvoering van de productie op technisch vlak vlot en feilloos te laten verlopen.
 • In overleg met de productielei- der en de technische leiding, opstellen van technische fiches voor voorstellingen in eigen huis en voor reis- voorstellingen, teneinde het technisch verloop van de pro- ducties zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen.
 • Beheren en toezien op het on- derhoud van de podiumtech- nische installaties teneinde een optimaal en langdurig gebruik van deze installaties toe te laten.
 • Uitvoeren van risico-analyses, pro-actief maatregelen nemen bij (mogelijke) onveilige situaties en toezien op een veilige manier van werken van de technische ploeg teneinde te garanderen dat de werk- zaamheden van de technische ploeg in de meest veilige om- standigheden plaatsvinden.
 • Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde het technisch gedeelte van
 • de productie binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.
 • In nauwe samenwerking met de technische leiding, verze- keren van de tijdige beschik- baarheid van de medewerkers voor de geplande technische activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze medewerkers teneinde voor elk van de producties een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschik- baar te hebben.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de techni- sche werkzaamheden op te nemen.

doel van de functie

Binnen het kader geschetst door de zakelijke leiding, coördineren van enkele ondersteunende diensten (bvb. financiën, personeel, planning) teneinde een vlotte werking en integratie van deze diensten te verzekeren en teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

kernresultaatgebieden

 • Plannen en budgetteren van de te leveren diensten en producten teneinde deze cor- rect, tijdig en binnen budget te kunnen leveren.
 • Coördineren en controleren van de uit te voeren werk- zaamheden teneinde tijdig- heid en correctheid te garan- deren en teneinde tijdig in te kunnen grijpen bij eventuele afwijkingen van schema.
 • Opstellen van standaarden en normen teneinde de maat- staven te bepalen waartegen de kwaliteit van het werk gecontroleerd zal worden.
 • Ontwikkelen en voortdurend optimaliseren van processen en systemen voor de toe- gewezen diensten teneinde zo kostefficiënt mogelijk te werken.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemoti- veerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de zakelijke en administratieve activiteiten te incorporeren.

 

loongroep C+ muziek

doel van de functie

 • Analyseren, instuderen, repeteren, vertolken van en mede invulling geven aan welbepaalde opdrachten, al dan niet binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de regisseur/choreograaf/dirigent, teneinde te komen tot de concrete realisatie van een artistiek project en teneinde op die wijze bij te dragen tot de nationale en/of internationale uitstraling van de productie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Individueel analyseren, oefenen, mede invulling geven aan en instuderen van de te vertolken stukken teneinde ofwel (eventuele), hierop volgende groepsrepetities optimaal te laten verlopen ofwel een individuele voorstelling optimaal voor te bereiden.
 • Onderhouden van de vereiste benodigdheden (stem, conditie, speelpop, instrument, ...) voor de vertolking van het stuk teneinde al het nodige optimaal beschikbaar te hebben dat een kwaliteitsvolle, artistieke uitvoering van de vertolking toelaat.
 • Deelnemen aan groepsrepetities teneinde de individuele vertolkingen op mekaar af te stemmen en te integreren in een coherent geheel, dat in lijn ligt met de visie van de regisseur/choreograaf op de vertolking in kwestie.
 • Verzorgen van een hoog kwalitatieve vertolking van voorstellingen, concerten en opnames –individueel of in groep- teneinde de ingestudeerde en gerepeteerde stukken aan het publiek voor te stellen op een artistiek hoogstaand niveau.
 • Volgen van evoluties en zorgen voor een continue her- en/of bijscholing in het eigen vakdomein teneinde de technische verworvenheid op peil te houden en/of te verbeteren.
 • Deze functie kan ook de verantwoordelijkheid hebben om een individuele hoofdrol te spelen in het grotere groepsverband, zowel tijdens repetities, publieke vertolkingen, opnames, enz.

 

loongroep C muziek

doel van de functie

Uitvoeren van de technische werkzaamheden vereist voor repetities en voorstellingen, in een welbepaald vakdomein of in meerder vakdomeinen, teneinde bij te dragen tot een correcte en tijdige realisatie van het technische concept.

kernresultaatgebieden

 • Uitvoeren van de nodige technische werkzaamheden en voorbereidingen voorafgaand aan repetities en voorstel- lingen teneinde de podium- technische installatie op een tijdige, correcte en veilige manier op te stellen.
 • Onderhouden van de podiumtechnische installaties en eventueel uitvoeren van reparaties teneinde een optimaal en langdurig gebruik van deze installaties toe te laten.
 • Volgen van de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van de technische apparatuur teneinde bij te dragen tot een veilige werkomgeving.

bijvoorbeeld

secretariaat, administratie...

doel van de functie

Leveren van uitvoerende ondersteunende diensten en assistentie aan interne klan- ten/medewerkers, teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

kernresultaatgebieden

 • Op vraag van interne (of externe) klanten, verzamelen en consolideren van gegevens teneinde de gevraagde informatie tijdig, correct en accuraat te leveren (vb. dos- siervoorbereiding).
 • Uitvoeren van routine- en puur administratieve werkzaam- heden en onderhouden van aanwezige gegevensbanken (vb. opmaak van facturen, beheer adressenbestand, administratie schoolvoorstellingen,...).
 • Uitvoeren van secretariaats- activiteiten: (vb. afhandeling post, afspraken maken, agenda’s bijhouden, vergade- ringen organiseren, ...)
 • Leveren van logistieke steun en coördinatie (vb. zalen boeken, drankbonnetjes verkopen, kantoormateriaal kopen, reizen boeken, ...).
 • Behandelen van standaard- vragen klanten.

 

loongroep D muziek

doel van de functie

Verzekeren van een adequaat onthaal en/of beveiliging van personeel, leveranciers en bezoekers en van een adequate bewaking van de organisatie-eigendommen teneinde een veilige en ongestoorde uitoefening van de activiteiten toe te laten.

kernresultaatgebieden

 • Functioneren als centraal aanspreekpunt voor personeel, leveranciers en bezoekers teneinde deze zo efficiënt mogelijk te onthalen, verder te helpen of eventueel door te verwijzen naar de aangewezen persoon of dienst.
 • Gebouwen, installaties, omgeving en in- en uitgaand goederen- en personenverkeer zorgvuldig bewaken en regelmatig uitvoeren van bewakingsrondes (zo ook de laatste avondronde) teneinde een veilige omgeving voor publiek en medewerkers te garanderen.
 • Beheren van de telefoon- en alarmcentrale teneinde enerzijds de in- en uitgaande bereikbaarheid te garanderen en teneinde anderzijds tijdig onregelmatigheden (vb. brandmeldingen) te detecteren en hierop gepaste actie te ondernemen conform de veiligheidsprocedures.
 • Verzorgen van het sleutelbeheer.
 • Conform de veiligheidsprocedures, hulp bieden en/of hulp inroepen bij crisis- of probleemsituaties (de hulpdiensten verwittigen, het noodplan opvolgen, eerste hulp verlenen, ...) teneinde de kans op optreden van lichamelijke of stoffelijke schade te minimaliseren.
 • Functioneren als centraal aanspreekpunt voor gebouwgerelateerde problemen en doorgeven van deze problemen aan de verantwoordelijke gebouwbeheer teneinde bij te dragen tot een optimaal beheer van de gebouwen.
 • Rapporteren van de onregelmatigheden en zorgen voor een vlotte dienstoverdracht teneinde continuïteit in de bewaking en veiligheid te garanderen.

doel van de functie

Schoonmaken van de zalen, ontvangstruimtes, kantoorruimtes en andere gedeelten van de gebouwen teneinde ervoor te zorgen dat de gebouwgebruikers (zowel personeel als bezoekers) zich steeds in propere ruimtes bevinden en teneinde bij te dragen tot een goed imago van de organisatie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Dagelijks kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en deze waar nodig bespreken met het coördinerende niveau.
 • Zorgvuldig en tijdig schoonmaken van de toegewezen gedeelten van gebouwen, volgens de ontvangen dag- of weekroutine of volgens bijzondere aanwijzingen van de verantwoorde- lijke, teneinde de properheid van deze gedeelten van de gebouwen te verzekeren.
 • In de sanitaire ruimten, controleren van de beschikbaarheid van sanitair en hygiënisch materiaal (toiletpapier, zeep, handdoekjes,...) en aanvullen waar nodig teneinde bij te dragen tot de algemene klanttevredenheid omtrent de diensten van de organisatie in kwestie.
 • Onderhouden van het zelf gebruikte materiaal teneinde dit materiaal in optimale toestand te bewaren.
 • Bijhouden van de voorraad schoonmaakma- teriaal, onderhoudsproducten en hygiënisch materiaal en tijdig bijbestellingen aanvragen teneinde de permanente beschikbaarheid ervan te garanderen en teneinde een continue schoon- maakdienst te kunnen garanderen.
 • Uitvoeren van een beperkt aantal administratieve taken (bvb. voorraadbladen en bestelformulieren invullen) teneinde het coördinerende niveau toe te laten zich een overzicht van de werkzaamhe- den en noden te vormen.

bijvoorbeeld

zaalpersoneel, vestiaire personeel, ...

doel van de functie

Onder leiding en op basis van richtlijnen van de coördinator, klantvriendelijk onthalen en bedienen van publiek, artiesten en derden teneinde deze een zo aangenaam mogelijke voorstelling te bezorgen.

kernresultaatgebieden

 • Ontvangen, begeleiden, bedienen en informeren van het publiek, artiesten en andere derden teneinde deze wegwijs te maken in het verloop van de voorstelling.
 • In samenwerking met de coördinator, ontvangen, begeleiden, bedienen en informeren van groepen.
 • Naargelang de omstandigheden, uitvoeren van allerhande ad-hoc opdrachten teneinde bij te dragen tot een vlot verloop van de activiteiten of teneinde optimaal gebruik te maken van hun tijd.
 • Uitvoeren van de te volgen richtlijnen van
 • de noodplannen teneinde de veiligheid voor publiek en medewerkers in noodsituaties mee te garanderen.
 
 
bron: cao 19/12/2016: gecoördineerde versie: 138114 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in