podiumwerker

loon- en arbeidsvoorwaarden

podiumkunsten: loongroepen en barema's

Om minimumweddeschalen toe te wijzen, worden de functies in de podiumkusten- en muzieksector in groepen verdeeld. Hieronder vind je de functiegroepen in de podiumkunsten (dans, theater, circus, ... ). Voor de muzieksector gelden er andere groepen en barema's.

We geven per functie een korte beschrijving van het doel van de functie, kernresultaatgebieden (taken) en een link naar de barema-tabellen met de minimumweddeschaal. In deze brochure vind je een meer uitgebreide beschrijving van de functies. 

De laatste indexering van de barema's was op 1 december 2023.

De functiegroepen en barema's in de muzieksector vind je hier.

loongroep A - podiumkunsten

bijvoorbeeld

doel van de functie

 • Analyseren, instuderen, repeteren, vertolken van en mede invulling geven aan welbepaalde opdrachten, al dan niet binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de regisseur/choreograaf/dirigent, teneinde te komen tot de concrete realisatie van een artistiek project en teneinde op die wijze bij te dragen tot de nationale en/of internationale uitstraling van de productie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Individueel analyseren, oefenen, mede invulling geven aan en instuderen van de te vertolken stukken teneinde ofwel (eventuele), hierop volgende groepsrepetities optimaal te laten verlopen ofwel een individuele voorstelling optimaal voor te bereiden.
 • Onderhouden van de vereiste benodigdheden (stem, conditie, speelpop, instrument, ...) voor de vertolking van het stuk teneinde al het nodige optimaal beschikbaar te hebben dat een kwaliteitsvolle, artistieke uitvoering van de vertolking toelaat.
 • Deelnemen aan groepsrepetities teneinde de individuele vertolkingen op mekaar af te stemmen en te integreren in een coherent geheel, dat in lijn ligt met de visie van de regisseur/choreograaf op de vertolking in kwestie.
 • Verzorgen van een hoog kwalitatieve vertolking van voorstellingen, concerten en opnames –individueel of in groep- teneinde de ingestudeerde en gerepeteerde stukken aan het publiek voor te stellen op een artistiek hoogstaand niveau.
 • Volgen van evoluties en zorgen voor een continue her- en/of bijscholing in het eigen vakdomein teneinde de technische verworvenheid op peil te houden en/of te verbeteren.
 • Deze functie kan ook de verantwoordelijkheid hebben om een individuele hoofdrol te spelen in het grotere groepsverband, zowel tijdens repetities, publieke vertolkingen, opnames, enz.

bijvoorbeeld

doel van de functie

Analyseren, instuderen, repeteren, vertolken van en mede invulling geven aan welbepaalde opdrachten, al dan niet binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de regisseur/choreograaf/dirigent, teneinde te komen tot de concrete realisatie van een artistiek project en teneinde op die wijze bij te dragen tot de nationale en/of internationale uitstraling van de productie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Individueel analyseren, oefenen, mede invulling geven aan en instuderen van de te vertolken stukken teneinde ofwel (eventuele), hierop volgende groepsrepetities optimaal te laten verlopen ofwel een individuele voorstelling optimaal voor te bereiden.
 • Onderhouden van de vereiste benodigdheden (stem, conditie, speelpop, instrument, ...) voor de vertolking van het stuk teneinde al het nodige optimaal beschikbaar te hebben dat een kwaliteitsvolle, artistieke uitvoering van de vertolking toelaat.
 • Deelnemen aan groepsrepetities teneinde de individuele vertolkingen op mekaar af te stemmen en te integreren in een coherent geheel, dat in lijn ligt met de visie van de regisseur/choreograaf op de vertolking in kwestie.
 • Verzorgen van een hoog kwalitatieve vertolking van voorstellingen, concerten en opnames –individueel of in groep- teneinde de ingestudeerde en gerepeteerde stukken aan het publiek voor te stellen op een artistiek hoogstaand niveau.
 • Volgen van evoluties en zorgen voor een continue her- en/of bijscholing in het eigen vakdomein teneinde de technische verworvenheid op peil te houden en/of te verbeteren.
 • Deze functie kan ook de verantwoordelijkheid hebben om een individuele hoofdrol te spelen in het grotere groepsver- band, zowel tijdens repetities, publieke vertolkingen, opnames, enz.
 • Samen met andere artistieke mensen, ontwikkelen van ideeën voor nieuwe en bestaande producties teneinde bij te dragen tot het creatieve proces van productie-ontwikkeling.
 • Bespreken, testen en evalueren van de verschillende mogelijke ideeën voor een nieuwe productie teneinde het meest veelbelovende artistieke idee te selecteren voor verdere uitwerking.

bijvoorbeeld

 • aanvoerder orkest, ...

doel van de functie

Analyseren, instuderen, repeteren, vertolken van en mede invulling geven aan welbepaalde opdrachten, al dan niet binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de regisseur/choreograaf/dirigent, teneinde te komen tot de concrete realisatie van een artistiek project en teneinde op die wijze bij te dragen tot de nationale en/of internationale uitstraling van de productie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Individueel analyseren, oefenen, mede invulling geven aan en instuderen van de te vertolken stukken teneinde ofwel (eventuele), hierop volgende groepsrepetities optimaal te laten verlopen ofwel een individuele voorstelling optimaal voor te bereiden.
 • Onderhouden van de vereiste benodigdheden (stem, conditie, speelpop, instrument, ...) voor de vertolking van het stuk teneinde al het nodige optimaal beschikbaar te hebben dat een kwaliteitsvolle, artistieke uitvoering van de vertolking toelaat.
 • Deelnemen aan groepsrepetities teneinde de individuele vertolkingen op mekaar af te stemmen en te integreren in een coherent geheel, dat in lijn ligt met de visie van de regisseur/choreograaf op de vertolking in kwestie.
 • Verzorgen van een hoog kwalitatieve vertolking van voorstellingen, concerten en opnames –individueel of in groep- teneinde de ingestudeerde en gerepeteerde stukken aan het publiek voor te stellen op een artistiek hoogstaand niveau.
 • Volgen van evoluties en zorgen voor een continue her- en/of bijscholing in het eigen vakdomein teneinde de technische verworvenheid op peil te houden en/of te verbeteren.
 • Deze functie kan ook de verantwoordelijkheid hebben om een individuele hoofdrol te spelen in het grotere groepsver- band, zowel tijdens repetities, publieke vertolkingen, opnames, enz.
 • Heeft naast verder ook de verantwoordelijkheid om een groep artiesten te coördineren, voor te bereiden en eventueel te motiveren voor het grotere geheel, bijv.:
 • - controleren van de werkdocumenten (scripts, partituren, ...) van de deelgroep;
 • - organiseren van voorafgaandelijke repetities van de deelgroep;
 • - bespreken van en begeleiden bij de details van de uitvoering (vb. boogstreken voor strijkers; ...) van de deelgroep.

doel van de functie

Ontwikkelen, uitwerken of begeleiden van artistieke processen (workshops, projecten, creaties, producties) voor specifieke doelgroepen van kunstbeoefenaars teneinde een artistieke productie te realiseren.

kernresultaatgebieden

 • Ontleden, interpreteren en situeren van kunstcreaties van deelnemers teneinde zo in te kunnen spelen op creatieprocessen van deelnemers en hun artistieke en brede ontwikkeling te voeden.
 • Gebruiken van eigen artistiek parcours en discours teneinde de deelnemers te begeleiden en te inspireren binnen het artistieke project.
 • Analyseren van en inspelen op enerzijds de artistieke missie en visie van de organisator van het participatief proces en anderzijds van de belevingswereld van de beoogde deelnemers teneinde een zo optimaal mogelijke koppeling tussen die twee te maken.
 • Creëren van een kader teneinde te verzekeren dat de deelnemers op een veilige en tegelijk uitdagende manier hun artis- tiek creatieproces kunnen realiseren.
 • Inspelen op de groepsdynamiek en indien nodig bijsturen in het vooropgezette proces teneinde het beoogde eindresultaat op een zo kwalitatief mogelijke manier te bereiken.
 • Uitkijken naar en detecteren van talenten teneinde die - binnen de artistieke visie van de organisatie - te kunnen begeleiden in een eigen artistiek parcours.
 • Regelmatig evalueren en bijstellen van het procesverloop en -organisatie (logistiek, methodiek, gekozen doelstellingen, ...) teneinde het leerproces op maat te houden van de kunstbeoefenaars.
 • Benoemen van leerdoelen, vertalen in thema’s en methodologische krijtlijnen uitzetten (leerdoelen vertalen naar een leertraject) teneinde de richting van het proces te bepalen, kader en perspectief te bieden.
 • Op regelmatige basis het proces evalueren met opdrachtgevers, partners en collega’s teneinde het resultaat zo goed mogelijk te doen aansluiten op de verwachtingen van de diverse betrokkenen.

doel van de functie

Visie geven aan, coördineren, consolideren en controleren van de verschillende artistieke activiteiten teneinde te komen tot een coherent en éénduidig artistiek beleid dat producties van hoog niveau brengt. De functie stemt de praktische haalbaar- heid van de ontwikkelde visie af op de rest van de organisatie.

kernresultaatgebieden

 • Ontwikkelen van een coherente, duidelijke, artistieke visie en beleid, zowel op korte als op lange termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden op artistiek niveau zullen plaatsvinden.
 • Toezien op een correcte selectie, regie, organisatie, uitwerking en uitvoering van producties teneinde een kwalitatief hoogstaand en zakelijk verantwoord artistiek programma aan te kunnen bieden.
 • Verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van werknemers voor de geplande artistieke activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde voor elk van de producties een gemotiveerde, competente ploeg mede- werkers beschikbaar te hebben.
 • Zoeken naar extra middelen en optimaal aanwenden van de beschikbare middelen teneinde bij te dragen tot de financiële optimalisatie van de producties en te verzekeren dat ze binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd.
 • Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de zakelijke leiding teneinde de wensen en noden
 • op het gebied van budget, personeel en middelen in het algemeen, duidelijk te maken en teneinde invloed uit te kunnen oefenen op het budget en de personeelswerving en –toewijzing.
 • Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de technische leiding teneinde artistieke en technische belangen optimaal op mekaar af te stemmen.
 • Opvolgen van evoluties in de artistieke wereld teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het artistieke beleid te incorporeren.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Opnemen van de directieverantwoordelijkheden van de organisatie in kwestie teneinde te zorgen voor een langetermijnbeleid en voor duidelijke leiding en sturing van de organisatie.

doel van de functie

Ontwikkelen en effectief uitwerken van ideeën voor producties teneinde de grondstof aan te leveren die gebruikt zal worden voor het verder uitwerken van vertolkingen en voorstellingen.

kernresultaatgebieden

 • Samen met andere artistieke betrokkenen, ontwikkelen van ideeën voor nieuwe producties teneinde bij te dragen tot het creatieve proces van productie-ontwikkeling.
 • Bespreken, testen en evalueren van de verschillende mogelijke ideeën voor een nieuwe productie teneinde het meest veelbelovende artistieke idee te selecteren voor verdere uitwerking.
 • Zoeken naar bronmateriaal, referenties en alle mogelijke informatie met betrekking tot het uit te werken idee teneinde een volledig, coherent beeld van de materie in kwestie te bekomen.
 • Ontwikkelen van een originele, creatieve en artistieke mix van enerzijds eigen opinie en beschikbare informatie betref- fende het productie-idee en anderzijds opdrachtspecificaties zoals bepaald door de artistieke leiding, teneinde te komen tot een welomlijnd, artistiek productie-idee dat klaar is voor verdere uitwerking.
 • Binnen de richtlijnen zoals aangegeven door de artistieke leiding, effectief uitwerken en concretiseren van het idee teneinde een finaal, volledig afgewerkt product af te leveren dat voldoet aan algemene objectieven zoals vorm, doelstelling en duur van de productie.
 • Bijstaan, informeren en adviseren van de personen betrokken bij de uitwerking van de vertolking van de productie ten- einde ervoor te zorgen dat er een juist, volledig en uniform begrip bestaat van de productie en de achterliggende betekenis.

doel van de functie

Bijdragen tot de selectie van producties in nauwe samenwerking met de artistieke leiding, participeren aan de inhoudelijke bewerking van de geselecteerde producties door het proces inhoudelijk te bewaken en door de regisseur/choreograaf/ dirigent te adviseren met betrekking tot inhoudelijke aspecten, en zorgen voor een juiste, volledige en uniforme inhoudelijke interpretatie van de geselecteerde producties, teneinde bij te dragen tot het opstellen en realiseren van een seizoenspro- grammering die voldoet aan de artistieke en zakelijke doelstellingen van de organisatie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Formuleren van artistieke plannen en doelstellingen op korte en middellange termijn teneinde bij te dragen tot
 • de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistisch artistiek beleid door de artistieke leiding.
 • Organiseren, coördineren en controleren van alle activiteiten gerelateerd aan de inhoudelijke bewerking van de gese- lecteerde producties teneinde ervoor te zorgen dat de uiteindelijke dramaturgie van de producties voldoet aan de eisen en wensen van de regisseur/choreograaf/dirigent in kwestie.
 • Opstellen van alle teksten met betrekking tot de inhoud van de toegewezen producties teneinde een juist, uniform en coherent beeld van de inhoudelijke kant van de productie weer te geven.
 • Opzoeken, analyseren, aanleveren, toelichten en controleren van alle relevante informatie en teksten, met betrekking tot de inhoud, organisatie en realisatie van de producties, aan de betrokken interne (en eventueel externe) diensten en instanties teneinde publicatie en distributie van deze teksten mogelijk te maken en teneinde afstemming van artistieke en zakelijke belangen mogelijk te maken.
 • Opvolgen van nieuws en evoluties in het eigen vakgebied teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trends tijdig te incorporeren in de producties.
 • Uitbouwen van een uitgebreid netwerk van mensen en instanties teneinde een zo groot mogelijke bron van inspiratie en mogelijke middelen te creëren die aangewend kunnen worden bij huidige of toekomstige producties.

doel van de functie

In nauwe samenwerking met de regisseur/choreograaf/dirigent, realiseren en uitwerken van artistieke ontwerpen teneinde tijdig ontwerpen af te leveren die in lijn liggen met de richtlijnen van de regisseur/choreograaf/dirigent en met de vooropgestelde budgetten.

kernresultaatgebieden

 • Bestuderen van de toegewezen producties en voortdurend communiceren en afstemmen met de regisseur/choreograaf/ dirigent teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschillende scènes te begrijpen zodat het ontwerp in lijn ligt met deze factoren en ze waar mogelijk zelfs verduidelijkt of accentueert.
 • Voortdurend communiceren en afstemmen met de overige betrokken ontwerpers teneinde bij te dragen tot de tot- standkoming van verschillende ontwerpen die een coherent artistiek geheel vormen en die zo optimaal mogelijk op mekaar inspelen.
 • Op basis van de bekomen specificaties van de regisseur/choreograaf/dirigent en van de overige ontwerpers, effectief uitwerken van een ontwerp dat voldoet aan de artistieke verwachtingen en normen van de organisatie in kwestie en dat bovendien haalbaar is in termen van budgetten, tijdslimieten en technische uitvoerbaarheid.
 • Bijdragen aan het toezicht op een correcte uitvoering van het ontwerp in het atelier of op het podium en verduidelijken van het ontwerp waar nodig of gewenst teneinde het ontwerp zo goed mogelijk te doen slagen in de praktijk.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trends tijdig te incorporeren in de ontwerpen of waar mogelijk erop te anticiperen.

doel van de functie

Onder leiding van de artistieke leiding en binnen de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget, organiseren, coördineren en controleren van alle activiteiten betreffende de opmaak en de concrete realisatie van de seizoensprogrammering teneinde te komen tot een artistiek en zakelijk verantwoord seizoensprogramma.

kernresultaatgebieden

 • Formuleren van ideeën en concepten betreffende het artistiek beleid op korte en middellange termijn en meer concreet betreffende de seizoensprogrammering teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realis- tisch beleid door de artistieke leiding.
 • Selecteren van artistieke producties en onderhandelen over de voorwaarden, binnen de budgetten zoals opgesteld door de zakelijke leiding, teneinde met deze producties een seizoensprogrammering op te kunnen stellen.
 • Vertalen van de seizoensprogrammering in concrete vereisten in termen van middelen, budget en personeel, zowel overkoepelend als per productie, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de realisaties van de producties zullen plaats- vinden en teneinde consistentie te garanderen met de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget.
 • Zoeken naar en engageren van de geschikte medewerkers voor elk van de producties teneinde een kwaliteitsvolle realisa- tie van de producties te kunnen realiseren met getalenteerde en competente medewerkers.
 • Toezien op de opvolging van de budgetten per productie en zoeken naar extra sponsoring en budgetten waar nodig teneinde bij te dragen tot de financiële optimalisatie van de producties.
 • Verzamelen en consolideren van alle informatie betreffende de producties teneinde, in nauwe samenwerking met publiekswerking, een coherent, realistisch en aantrekkelijk communicatie-, marketing- en promotiebeleid op te kunnen stellen en uit te voeren.
 • Toezien op de coördinatie van de producties teneinde ervoor te zorgen dat deze passen binnen het algemene artistieke en zakelijke beleid en teneinde de producties in een uniforme huisstijl aan het publiek te presenteren.
 • Opvolgen van nieuws en evoluties in de wereld van muziek en/of podiumkunsten teneinde recente ontwikkelingen of toekomstige trends tijdig te incorporeren in de programmatie.
 • Uitbouwen van een uitgebreid netwerk van mensen en instanties in de wereld van muziek en/of podiumkunsten teneinde een zo groot mogelijke bron van inspiratie en mogelijke middelen te creëren die aangewend kunnen worden bij huidige of toekomstige programmatie.

doel van de functie

Creatief ontwikkelen en effectief uitwerken van ideeën voor producties, rekening houdend met de artistieke, technische en zakelijke context van de organisatie, teneinde een concreet en totaal productieconcept aan te leveren en teneinde samen met de artistieke en de technisch-artistieke ploeg de verdere uitwerking van vertolkingen en voorstellingen te realiseren.

kernresultaatgebieden

 • Samen met andere artistieke medewerkers, ontwikkelen van ideeën voor nieuwe producties teneinde bij te dragen tot het creatieve proces van productie-ontwikkeling.
 • Bespreken, testen en evalueren van de verschillende mogelijke ideeën voor een nieuwe productie teneinde het meest veelbelovende artistieke idee te selecteren voor verdere uitwerking.
 • Zoeken naar bronmateriaal, referenties en alle mogelijke informatie met betrekking tot het uit te werken idee teneinde een volledig, coherent beeld van de materie in kwestie te bekomen.
 • Ontwikkelen van een originele, creatieve en artistieke mix van enerzijds eigen opinie en beschikbare informatie betref- fende het productie-idee en anderzijds opdrachtspecificaties zoals bepaald door de artistieke leiding, teneinde te komen tot een welomlijnd, artistiek productie-concept dat klaar is voor verdere uitwerking.
 • Effectief uitwerken en concretiseren van het idee teneinde een finaal, volledig afgewerkt product af te leveren dat voldoet aan algemene objectieven zoals vorm, doelstelling en duur van de productie, zoals gespecificeerd in de opdracht opgesteld door de artistieke leiding.
 • Verzekeren van de efficiënte organisatie en coördinatie van alle aanverwante activiteiten teneinde de tijdige totstand- koming van de productie te garanderen, in lijn met vooropgestelde objectieven door de zakelijke en artistieke leiding (tijd, kwaliteit, budget).
 • Bijstaan, informeren en adviseren van de personen betrokken bij de uitwerking van de vertolking van de productie ten- einde ervoor te zorgen dat er een juist, volledig en uniform begrip bestaat van de productie en de achterliggende betekenis. •• Voortdurend promoten van de eigen visie, accenten en interpretatie van de productie en voortdurend overtuigen, motive- ren, aansturen en controleren van de personen betrokken bij de uitwerking van de vertolking van de productie teneinde over- eenstemming te garanderen tussen de oorspronkelijke interpretatie van het productie-idee en de uiteindelijke vertolking.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.

doel van de functie

Plannen, organiseren, coördineren en controleren van de praktische organisatie van het productieproces vanaf het moment dat een productie aan de productieleider toegewezen wordt teneinde de productie binnen de gestelde deadlines en budget- ten te verwezenlijken, binnen krijtlijnen zoals vastgelegd door de organisatie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Bestuderen van de ontvangen informatie betreffende de productie (vertolkers, budgetten, deadlines, toelichtingen van de artistieke ploeg,...) teneinde het kader te begrijpen en / of te creëren waarin het productieproces zal plaatsvinden.
 • In nauwe samenwerking met diverse betrokkenen, opstellen van een planning voor het productieproces, de repetities en de (reis)voorstellingen teneinde een duidelijke afbakening van de verschillende deeltrajecten te bekomen die een tijdige realisatie van de productie binnen budget moeten toelaten.
 • Contacteren en informeren van de medewerkers en betrokkenen bij het productieproces teneinde het productieproces zelf, en meer specifiek ieders rol binnen het productieproces, te verduidelijken.
 • Concreet uitwerken, organiseren, coördineren en controleren van de werkzaamheden vereist in iedere stap van het productieproces teneinde via afzonderlijke, welomlijnde, complementaire deeltrajecten te komen tot een finale productie en teneinde een globaal overzicht van het gehele productieproces en de eraan verbonden timing en budgetten te behouden. •• In nauwe samenwerking met de regisseur/choreograaf/dirigent, analyseren van en voorzien in de nodige materialen, diensten en/of andere benodigdheden teneinde deze op een creatieve, artistieke manier te incorporeren in de producties en tevens te verzekeren dat de juiste benodigdheden tijdig zijn waar nodig om de voorstelling te kunnen doen plaatsvinden.
 • Nauwkeurig opvolgen van het productiebudget en tijdig melden van eventuele afwijkingen ervan teneinde de productie binnen het vooropgestelde budget te kunnen verwezenlijken of teneinde tijdig en gepast in te kunnen grijpen bij afwijkingen.

doel van de functie

Coördineren, consolideren en controleren van de verschillende technische activiteiten teneinde te komen tot een coherent en éénduidig technisch beleid dat een kwaliteitsvolle technisch-artistieke uitwerking van de producties garandeert, binnen de door de artistieke leiding opgelegde krijtlijnen en binnen de door zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, mid- delen en budget en die voldoen aan de ontwikkelde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

kernresultaatgebieden

 • Ontwikkelen van een coherente, duidelijke, technische visie en beleid, zowel op korte als op lange termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden op technisch niveau zullen plaatsvinden (enkel Type 2).
 • Toezien op een correcte technische uitwerking van de producties, binnen de krijtlijnen zoals aangegeven door de artis- tieke ploeg, teneinde de technische en puur artistieke activiteiten zo optimaal mogelijk op mekaar af te stemmen.
 • Toezien op een correcte organisatie en coördinatie van de technische aspecten (licht, geluid, beeld, attributen,...) van de voorstellingen teneinde een optimaal kader te creëren dat de vertolkende artiesten toelaat de productie aan het publiek te vertonen.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Optimaal aanwenden van de beschikbare middelen teneinde de producties / opdrachten binnen de beschikbare budget- ten te kunnen realiseren.
 • Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de zakelijke leiding teneinde de wensen en noden
 • op het gebied van budget, personeel en middelen in het algemeen, duidelijk te maken en teneinde invloed uit te kunnen oefenen op de budget- en personeelswerving en –toewijzing.
 • Richting geven aan en toezien op de algemene veilgheid teneinde te garanderen dat de werkzaamheden en activiteiten in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.
 • Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de artistieke leiding teneinde artistieke en technisch- artistieke belangen optimaal op mekaar af te stemmen.
 • Opvolgen van evoluties in de technische wereld teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het technisch-artistieke beleid te incorporeren.

doel van de functie

Opvolgen, controleren, evalueren en (bij-)sturen van VMGW-aspecten (Veiligheid, Milieus, Gezondheid en Welzijn) in en rond de eigen organisatie teneinde enerzijds te verzekeren dat de organisatie voldoet en blijft voldoen aan de wettelijke bepalingen terzake en teneinde anderzijds bij te dragen tot een veilige en maatschappelijk verantwoordelijke werkomgeving.

kernresultaatgebieden

 • Opvolgen, in orde brengen en actueel houden van de wettelijke verplichtingen en/of normeringsvereisten op gebied
 • van VMGW teneinde te verzekeren dat de uitvoering van de verschillende activiteiten binnen het bedrijf verloopt volgens de bepalingen terzake.
 • Advies geven aan de bedrijfsleiding over preventieve en verbetermaatregelen op gebied van VMGW teneinde bij te dragen tot het verlagen van de milieu-impact van de eigen organisatie, milieu- en veiligheidsincidenten te voorkomen en verbeteringen op vlak van milieu en veiligheid door te voeren.
 • Organiseren, begeleiden en uitvoeren van audits op gebied van VMGW teneinde tekortkomingen ten opzichte van de wet- geving en/of de eigen normeringsvereisten vast te stellen en oplossingen en verbeterpunten voor te stellen en in te voeren. •• Communiceren en rapporteren van resultaten en aanbevelingen teneinde enerzijds de bedrijfsleiding en de interne or- ganen te informeren en anderzijds de externe belanghebbenden te informeren over de geleverde inspanningen van de eigen organisatie en te voldoen aan de (wettelijk verplichte) verslaggeving.
 • Verzorgen van interne opleiding en interne communicatie over VMGW teneinde medewerkers op te leiden, te informeren en te motiveren voor het correct uitvoeren van hun taken in dat kader en hun engagement en betrokkenheid te bestendigen. •• Volgen van de nodige / wettelijk verplichte opleidingen op gebied van VMGW teneinde over de vereiste vakkennis te beschikken en/of te voldoen aan de wettelijke verplichting inzake bijscholing.
 • Mogelijk opzetten van trainingen ivm VMGW en over het onderwerp communiceren teneinde rond VMGW een bewustzijn te creëren en het te verankeren in de dagdagelijks werking van de eigen organisatie.
 • Mogelijk functioneel aansturen van collega’s i.v.m. veiligheid en milieu teneinde een optimale dienstverlening te verzekeren.

doel van de functie

Coördineren, consolideren en controleren van de zakelijke en administratieve ondersteunende activiteiten teneinde het kader te bepalen, in termen van personeel, middelen en budget, waarin de activiteiten van de organisatie in kwestie zullen plaatsvinden en dat voldoet aan de ontwikkelde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

kernresultaatgebieden

 • Ontwikkelen van een coherente, duidelijke visie en beleid op zakelijk vlak, zowel op korte als op lange termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie in kwestie zullen plaatsvinden.
 • Toezien op een correcte, efficiënte werking en afhandeling van de personeelsgerichte zaken, van de budgettaire en boek- houdkundige verrichtingen en van de puur administratieve zaken teneinde de andere afdelingen optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.
 • Verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van werknemers voor de zakelijke en administratieve activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde steeds een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te hebben.
 • Voortdurend trachten de zakelijke en administratieve processen te stroomlijnen teneinde de beschikbare budgetten optimaal aan te kunnen wenden.
 • Bijdragen aan het zoeken naar extra middelen en optimaal aanwenden van de beschikbare middelen teneinde bij te dragen tot de financiële optimalisatie van de producties en te verzekeren dat ze binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd.
•• Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de technisch-artistieke en artistieke leiding teneinde artistieke, technisch-artistieke en zakelijke belangen optimaal op mekaar af te stemmen.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.

 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het zakelijke en administratieve beleid te incorporeren.
 • Verzekeren van de algemene veiligheid in de organisatie.
 • Opnemen van de directie verantwoordelijkheden van de organisatie in kwestie teneinde te zorgen voor een langetermijn- beleid en voor duidelijke leiding en sturing van de organisatie.

 

loongroep B - podiumkunsten

bijvoorbeeld

regie-assistent, repetitor, assistent-choreograaf, assistent-dirigent, balletmeester, ...

doel van de functie

Ondersteunen van de regisseur/choreograaf/dirigent en van vertolkers, zowel tijdens het productieproces, tijdens de repetities, als tijdens de voorstellingen teneinde enerzijds bij te dragen tot de totstandkoming van de productie en teneinde anderzijds bij te dragen tot een zo vlot en efficiënt mogelijk verloop van de repetities.

kernresultaatgebieden

 • Bestuderen van de productie, de teksten en/of partituren en voortdurend communiceren en afstemmen met de regisseur/ choreograaf/dirigent teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschil- lende scènes te begrijpen en teneinde de regisseur/choreograaf/dirigent en de vertolkers zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens de repetities.
 • Zorgvuldig bijhouden van alle veranderingen die tijdens het productieproces, zowel inhoudelijk als qua vormgeving, aan de productie aangebracht worden teneinde de aanwezigheid van een duidelijk en volledig up-to-date document te garanderen dat de basis zal vormen voor de repetities en de vertolkingen.
 • Tijdens repetities ondersteunen en technisch en inhoudelijk adviseren van de regisseur/choreograaf/dirigent en de vertolkers teneinde enerzijds de repetities zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen en teneinde anderzijds de kwaliteit van het eindproduct te verhogen.
 • Bijdragen tot het opstellen en eventueel wijzigen van een repetitieplan teneinde een voldoende aantal repetities nodig voor een goede, kwalitatieve inoefening van de productie te voorzien en te plannen.
 • Zeer regelmatig afstemmen en coördineren met andere afdelingen en eventueel derden teneinde bij te dragen tot een vlot verloop van de activiteiten en tevens toe te laten dat de regisseur/choreograaf/dirigent zich kan focussen op zijn/haar kerntaken.

doel van de functie

Verzekeren van de veiligheid in de gebouwen, instaan voor het onderhoud van gebouwen en coördineren van de installatie en het onderhoud van uitrus- tingen in gebouwen teneinde alle medewerkers toe te laten in optimale en veilige omstandig- heden te werken.

kernresultaatgebieden

 • Coördineren van installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde de nodige infrastructuur voor de medewerkers ter beschikking te stellen.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een programma voor efficiënte voorziening en ge- bruik van water, gas, energie en sanitair teneinde deze voorzieningen op de meest ef- ficiënte manier ter beschikking te stellen.
 • Ontwikkelen van pre- ventieplannen inzake brand, inbraak en andere onregelma- tigheden teneinde deze, waar mogelijk, te vermijden. Werkt nauw samen met de (externe) preventie-adviseur.
 • Ontwikkelen van programma’s en procedures voor de bevei- liging van en de veiligheid in gebouwen en toezien op de toepassing ervan teneinde te allen tijde een veilige werkom- geving te kunnen garanderen.
 • In samenspraak met de zake- lijke leiding, opstellen van een langetermijnplanning inzake gebouwbeheer teneinde het kader te bepalen waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
 • Opstellen en toezien op de naleving van werkschema’s en plannen voor de medewerkers teneinde geplande werk- zaamheden met respect voor budgetten en deadlines af te kunnen werken.
 • Contacteren, coördineren en controleren van de werkzaamheden van externe leveran- ciers teneinde naleving van de vooropgestelde contracten te garanderen.
 • Toezien op naleving van alle wetten en regelgevingen in het vakdomein teneinde de werkzaamheden in een wettelijk kader te laten plaatsvinden.
 • Leiden, selecteren, ontwik- kelen en motiveren van de medewerkers teneinde een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers ter be- schikking te hebben.

doel van de functie

Uitstippelen van een educatieve werking en uitvoeren van educatieve activiteiten teneinde potentieel publiek te stimuleren naar voorstellingen te komen kijken en teneinde de wereld van muziek en podiumkunsten in het algemeen verder te ontsluie- ren voor zowel bestaand als potentieel publiek.

kernresultaatgebieden

 • Uitstippelen van de concrete educatieve werking, in lijn met het artistieke beleid en in samenspraak met de artistieke ploeg, teneinde het kader te bepalen waarin de werking van de educatieve ploeg zal plaatsvinden.
 • Uitvoeren van educatieve activiteiten teneinde de wereld van muziek en podiumkunsten voor potentieel publiek te ontsluieren en het te stimuleren tot het bezoeken van voorstellingen.
 • Contacten ontwikkelen en onderhouden met onderwijsinstanties, scholen, leerkrachten en/of sociaal-culturele vereni- gingen en zelf fungeren als centraal contactpersoon hiermee teneinde hun steun te bekomen bij het promoten van muziek, podiumkunsten en gerelateerde voorstellingen.
 • In samenspraak met de artistieke ploeg, ontwikkelen van educatief materiaal omtrent muziek en podiumkunsten in het algemeen en omtrent de specifieke producties in het bijzonder teneinde de educatieve activiteiten hiermee te ondersteunen. •• Organiseren, uitvoeren en analyseren van evaluaties van bezochte producties teneinde deze informatie te gebruiken voor verdere optimalisatie van de educatieve werking.
 • Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in de wereld van muziek en podiumkunsten in het algemeen en van educa- tieve activiteiten in het bijzonder teneinde deze kennis tijdig te integreren in de eigen werkzaamheden met het oog op een continue optimalisatie van de educatieve werking.

bijvoorbeeld

hoofd zaalpersoneel

doel van de functie

Plannen, coördineren en controleren van alle activiteiten gerelateerd aan het onthaal van pu- bliek, artiesten en derden teneinde, zowel voor de eigen als de externe producties, een efficiënt en klantvriendelijk onthaal te verzekeren.

kernresultaatgebieden

 • Plannen, coördineren en controleren van alle onthaalactiviteiten en –medewerkers (ont- vangst, vestiaire, begeleiding, verkoop van drank en programmaboekjes, ...) teneinde het publiek, de artiesten en andere derden een zo aangenaam mogelijke voorstelling te bezorgen.
 • Vertalen van de opgemaakte plannen in personeelsbehoeften en voorleggen van deze behoeften aan de zakelijke leiding teneinde te voorzien in het optimaal aantal eigen medewer- kers vereist voor het efficiënt en veilig uitvoeren van de onthaalactiviteiten.
 • Opstellen van werkschema’s, regels en procedu- res voor de onthaalmedewerkers teneinde het kader te bepalen waarin hun werkzaamheden zullen plaatsvinden.
 • Consolideren van gegevens en rapporten ten- einde te komen tot adequate beleidsinformatie voor de zakelijke leiding, inzake onthaal van bezoekers en inzake de verkopen van propagan- daboekjes, drank, ...
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemoti- veerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Zorgen voor de praktische organisatie van alles wat met noodplannen te maken heeft teneinde een eventueel noodgeval zo optimaal mogelijk op te vangen. 

doel van de functie

In samenspraak met de artistieke en zakelijke leiding, bepalen van een pers-, promo- tie- en communicatiebeleid en plannen en coördineren van de hieraan verbonden activi- teiten teneinde een positief, coherent en uniform beeld van de organisatie te creëren en de activiteiten te promoten.

kernresultaatgebieden

 • In samenspraak met de artistieke en zakelijke leiding, bepalen van het pers-, promotie- en communicatie- beleid teneinde via deze weg bij te dragen tot de realisatie van de algemene strategie en doelstellingen.
 • Vertalen van het beleid
 • in jaar- en actieplannen teneinde het kader te bepalen waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
 • Vertalen van de planning in personeelsbehoeften en voorleggen van deze behoef- ten aan de zakelijke leiding teneinde te voorzien in het mi- nimum aantal medewerkers, assistenten of derden, vereist voor het efficiënt uitvoeren van de activiteiten.
 • Toezien op het regelmatig verzamelen, analyseren en consolideren van informatie betreffende de organisatie in het algemeen en de producties in het bijzonder teneinde over het nodige basismateriaal te beschikken voor pers-, promotie- en communicatie- activiteiten.
 • Organiseren, coördineren en controleren van promotieac- tiviteiten en –campagnes en van alle externe communicatie, binnen eenzelfde huisstijl, teneinde een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
 • Creëren, onderhouden en coördineren van perscontac- ten teneinde de organisatie en haar producties zo vaak mogelijk in de media te doen verschijnen om zodoende het bereik te verhogen.
 • Creëren en onderhouden van contacten met mogelijke sponsors teneinde de bronnen van inkomsten te diversifiëren.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemoti- veerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Springt operationeel bij waar nodig.
 • Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in het eigen vakdomein teneinde deze tijdig te incorporeren in de eigen werkzaamheden.

doel van de functie

Initiëren en opvolgen van een brede waaier van activiteiten (netwerken, onderhandelen, plannen en organiseren, zakelijk opvolgen,...) rond de spreiding van (al dan niet reeds bestaande) producties teneinde deze producties uit te dragen naar het publiek in binnen- en buitenland en naar diverse marktsegmenten en aldus bij te dragen tot de uitstraling en het commerci- ele succes van deze producties.

kernresultaatgebieden

 • Initiëren en onderhouden van contacten met theaters, concertzalen, festivals en andere culturele organisatoren in binnen- en buitenland teneinde te verzekeren dat eigen (al dan niet reeds bestaande) producties daar gekend zijn en maximaal in overweging worden genomen om er geprogrammeerd te worden naar het publiek in binnen- en buitenland en naar diverse marktsegmenten.
 • Uitwerking van en onderhandelen over een (seizoens) planning van eigen (al dan niet reeds bestaande) producties met potentiële geïnteresseerde organisatoren teneinde een zo optimaal mogelijk programmatie uit te werken.
 • Initiëren, uitwerken en opvolgen van commerciële negotiaties met potentiële geïnteresseerde organisatoren over eigen (al dan niet reeds bestaande) producties teneinde zo goed mogelijke commerciële voorwaarden te bedingen.
 • (Doen) uitwerken en verdelen van promotiemateriaal van producties (teksten, foto’s, video’s, affiches, ...) teneinde derden (programmatoren) maximaal te ondersteunen bij het succesvol maken van de productie in hun omgeving.
 • Initiëren, plannen, uitwerken en opvolgen van de promotie van en communicatie rond producties (via pers, gasten, sociale media, ...) teneinde bij te dragen aan de bekendheid en het succes van de eigen productie (nationaal en/of internationaal).
 • Plannen, organiseren en uitwerken van praktische en logistieke elementen die zich voordoen tijdens tournees
 • (vb. catering, overnachting, vervoer, opvolging van ziekte of ongeval, transport, pers, gasten ...) teneinde de organisatie van deze evenementen zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.
 • Uitvoeren en opvolgen van de administratie van producties op tournee teneinde te voldoen aan alle relevante verplichtin- gen en afspraken en tevens de opvolging te faciliteren.
 • Opvolgen van de budgetten van producties op locatie of op tournees teneinde de financiële consequenties ervan te optimaliseren.

doel van de functie

Organiseren, coördineren en controleren van alle atelieractiviteiten, binnen de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van mensen, mid- delen en budget, teneinde de nodige decors en kostuums tijdig te voorzien voor de producties.

kernresultaatgebieden

 • Tijdig centraliseren van alle ontwerpaanvragen en –vooruitzichten, plannen en coördineren
 • van de activiteiten van het atelier en bespreken van de ontwerpen en werkprocessen met de ont- werpers teneinde een realistische planning op te stellen die toelaat elk van de opdrachten correct en binnen budget en deadline uit te voeren.
 • Distribueren van de atelieractiviteiten over de ateliermedewerkers teneinde te komen tot de tijdige afwerking van het ontwerp.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Technisch uitwerken van de ontwerpen in over- leg met de technische leiding, met de artistieke ploeg en met de ontwerpers teneinde atelier- specificaties op te stellen die voldoen aan zowel de artistieke wensen als aan de technische en financiële mogelijkheden.
 • In nauwe samenwerking met de technische lei- ding, verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van de medewerkers voor de geplande atelierac- tiviteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde voor elk van de opdrachten een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te hebben.
 • Voortdurend communiceren en coördineren met de artistieke en technische ploeg en met de regisseur,choreograaf en/of de productieleider in het bijzonder teneinde ze op de hoogte te brengen van de voortgang van de atelieracti- viteiten en teneinde eventuele wijzigingen of fouten tijdig te detecteren en te corrigeren.
 • Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde de opdrachten binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.
 • Rekening houdende met het veiligheidsbeleid, zorgen voor de praktische organisatie van alles wat met veiligheid te maken heeft teneinde een eventueel veiligheidsincident zo optimaal mogelijk op te vangen.
 • Opvolgen van en blijven documenteren over hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen en technieken binnen
 • het eigen vakdomein teneinde werkelijkheids- getrouwe, historisch correcte en artistieke ontwerpen te kunnen uitwerken met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

bijvoorbeeld

toneelmeester, technisch ploegleider, verantwoordelijke licht, geluid of beeld, ...

doel van de functie

Organiseren, coördineren, controleren en deelnemen aan alle technische werkzaamheden verbonden aan de toegewezen producties, binnen de door de technische leiding opgelegde grenzen van personeel, middelen en budget teneinde bij te dragen tot de concrete verwezenlijking van de doelstellingen van de artistieke ploeg.

kernresultaatgebieden

 • Coördineren van, controleren van, en zelf deelnemen aan alle activiteiten met betrekking tot de technische realisatie van de producties, op basis van de technische specificaties zoals vastgelegd door de productieleider, teneinde ervoor te zorgen dat de technische aspecten van de voorstelling tijdig en binnen budget gerealiseerd kunnen worden.
 • Bepalen van een gedetailleerd technisch verloop van de productie (scenario van technische cues bvb.), in nauwe samenwerking met de technische en de artistieke ploeg, teneinde de uitvoering van de productie op technisch vlak vlot en feilloos te laten verlopen.
 • In overleg met de productielei- der en de technische leiding, opstellen van technische fiches voor voorstellingen in eigen huis en voor reis- voorstellingen, teneinde het technisch verloop van de producties zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen.
 • Beheren en toezien op het onderhoud van de podiumtechnische installaties teneinde een optimaal en langdurig gebruik van deze installaties toe te laten.
 • Uitvoeren van risico-analyses, pro-actief maatregelen nemen bij (mogelijke) onveilige situaties en toezien op een veilige manier van werken van de technische ploeg teneinde te garanderen dat de werkzaamheden van de technische ploeg in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.
 • Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde het technisch gedeelte van
 • de productie binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.
 • In nauwe samenwerking met de technische leiding, verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van de medewerkers voor de geplande technische activiteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze medewerkers teneinde voor elk van de producties een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschik- baar te hebben.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de technische werkzaamheden op te nemen.

doel van de functie

Plannen, organiseren, coördineren en controleren van de praktische organisatie van het productieproces vanaf het moment dat een productie aan de productieleider toegewezen wordt teneinde de productie binnen de gestelde deadlines en budget- ten te verwezenlijken, binnen krijtlijnen zoals vastgelegd door de organisatie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Bestuderen van de ontvangen informatie betreffende de productie (vertolkers, budgetten, deadlines, toelichtingen van de artistieke ploeg,...) teneinde het kader te begrijpen en / of te creëren waarin het productieproces zal plaatsvinden.
 • In nauwe samenwerking met diverse betrokkenen, opstellen van een planning voor het productieproces, de repetities en de (reis)voorstellingen teneinde een duidelijke afbakening van de verschillende deeltrajecten te bekomen die een tijdige realisatie van de productie binnen budget moeten toelaten.
 • Contacteren en informeren van de medewerkers en betrokkenen bij het productieproces teneinde het productieproces zelf, en meer specifiek ieders rol binnen het productieproces, te verduidelijken.
 • Concreet uitwerken, organiseren, coördineren en controleren van de werkzaamheden vereist in iedere stap van het productieproces teneinde via afzonderlijke, welomlijnde, complementaire deeltrajecten te komen tot een finale productie en teneinde een globaal overzicht van het gehele productieproces en de eraan verbonden timing en budgetten te behouden. •• In nauwe samenwerking met de regisseur/choreograaf/dirigent, analyseren van en voorzien in de nodige materialen, diensten en/of andere benodigdheden teneinde deze op een creatieve, artistieke manier te incorporeren in de producties en tevens te verzekeren dat de juiste benodigdheden tijdig zijn waar nodig om de voorstelling te kunnen doen plaatsvinden.
 • Nauwkeurig opvolgen van het productiebudget en tijdig melden van eventuele afwijkingen ervan teneinde de productie binnen het vooropgestelde budget te kunnen verwezenlijken of teneinde tijdig en gepast in te kunnen grijpen bij afwijkingen.
 • Plannen, organiseren en uitwerken van praktische en logistieke elementen die zich voordoen tijdens producties (vb. catering, overnachting, vervoer, opvolging van ziekte of ongeval, transport, pers, gasten ...) teneinde de organisatie zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.
 • Uitvoeren en opvolgen van de administratie van producties teneinde te voldoen aan alle relevante verplichtingen en afspraken en tevens de opvolging te faciliteren.
 • Voortdurend communiceren met en informeren van de technische en de artistieke ploeg, betreffende de voortgang van en eventuele problemen met de productie, teneinde tijdig in te kunnen grijpen indien de productie qua inhoud en / of vorm gewijzigd moet worden of afwijkt van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het productie- proces te incorporeren.

doel van de functie

Coördineren, consolideren en controleren van de verschillende technische activiteiten teneinde te komen tot een coherent en éénduidig technisch beleid dat een kwaliteitsvolle technisch-artistieke uitwerking van de producties garandeert, binnen de door de artistieke leiding opgelegde krijtlijnen en binnen de door zakelijke leiding opgelegde grenzen van personeel, mid- delen en budget en die voldoen aan de ontwikkelde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

kernresultaatgebieden

 • Ontwikkelen van een coherente, duidelijke, technische visie en beleid, zowel op korte als op lange termijn, teneinde het kader te scheppen waarbinnen de werkzaamheden op technisch niveau zullen plaatsvinden (enkel Type 2).
 • Toezien op een correcte technische uitwerking van de producties, binnen de krijtlijnen zoals aangegeven door de artis- tieke ploeg, teneinde de technische en puur artistieke activiteiten zo optimaal mogelijk op mekaar af te stemmen.
 • Toezien op een correcte organisatie en coördinatie van de technische aspecten (licht, geluid, beeld, attributen,...) van de voorstellingen teneinde een optimaal kader te creëren dat de vertolkende artiesten toelaat de productie aan het publiek te vertonen.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Optimaal aanwenden van de beschikbare middelen teneinde de producties / opdrachten binnen de beschikbare budget- ten te kunnen realiseren.
 • Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de zakelijke leiding teneinde de wensen en noden
 • op het gebied van budget, personeel en middelen in het algemeen, duidelijk te maken en teneinde invloed uit te kunnen oefenen op de budget- en personeelswerving en –toewijzing.
 • Richting geven aan en toezien op de algemene veilgheid teneinde te garanderen dat de werkzaamheden en activiteiten in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.
 • Voortdurend communiceren, samenwerken en onderhandelen met de artistieke leiding teneinde artistieke en technisch- artistieke belangen optimaal op mekaar af te stemmen.
 • Opvolgen van evoluties in de technische wereld teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in het technisch-artistieke beleid te incorporeren.

doel van de functie

In nauw overleg met de organisatieverantwoordelijken aantrekken, motiveren, aansturen, controleren en opvolgen van vrijwilligers teneinde te verzekeren dat taken op een efficiente en effectieve manier uitgevoerd worden.

kernresultaatgebieden

 • In nauwe samenwerking met de organisatieverantwoordelijken, uitbouwen van een vrijwilligersbeleid.
 • In nauwe samenwerking met de organisatieverantwoordelijken, bepalen van de noden voor vrijwilligers op korte en mid- dellange termijn teneinde een juist beeld te krijgen van kwantitatieve en kwalitatieve behoeften op gebied van vrijwilligers. •• Uitbouwen van een ruim netwerk van potentiële en geschikte contacten teneinde een instroom van geëngageerde vrijwil- ligers te verzekeren.
 • Inspireren en motiveren van vrijwilligers teneinde het maatschappelijke engagement en de meerwaarde van het vrijwil- ligerswerk te promoten.
 • Selecteren en engageren van vrijwilligers teneinde te verzekeren dat mensen met de geschikte competenties en vaardig- heden aangetrokken worden.
 • Uitvoeren van de nodige administratieve taken teneinde te verzekeren dat de administratieve/wettelijke context voor vrijwilligerswerk in orde is.
 • Vrijwilligers plannen, opvolgen en coördineren teneinde te verzekeren dat de juiste taken op het juiste moment gebeuren door de juiste mensen en een optimale taakuitvoering en/of service verzekerd wordt.
 • Na het uitgevoerde werk, de administratieve afhandeling verzorgen en vrijwilligers opvolgen teneinde een correcte afhandeling te verzekeren en hen gemotiveerd te houden voor eventueel later werk.

doel van de functie

Binnen het kader geschetst door de zakelijke leiding, coördineren van enkele ondersteunende diensten (bvb. financiën, personeel, planning) teneinde een vlotte werking en integratie van deze diensten te verzekeren en teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

kernresultaatgebieden

 • Plannen en budgetteren van de te leveren diensten en producten teneinde deze cor- rect, tijdig en binnen budget te kunnen leveren.
 • Coördineren en controleren van de uit te voeren werk- zaamheden teneinde tijdig- heid en correctheid te garan- deren en teneinde tijdig in te kunnen grijpen bij eventuele afwijkingen van schema.
 • Opstellen van standaarden en normen teneinde de maat- staven te bepalen waartegen de kwaliteit van het werk gecontroleerd zal worden.
 • Ontwikkelen en voortdurend optimaliseren van processen en systemen voor de toe- gewezen diensten teneinde zo kostefficiënt mogelijk te werken.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemoti- veerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de zakelijke en administratieve activiteiten te incorporeren.

 

loongroep C+ podiumkunsten

doel van de functie

Personen en/of materiaal vervoeren teneinde ervoor te zorgen dat deze tijdig, veilig en op een efficiënte manier de juiste bestemming bereiken.

rijbewijs CE: vrachtwagen + aanhangwagen

kernresultaatgebieden

 • Zorgen dat de wagen onderhouden wordt, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant en onderdelen zelf regelmatig controleren en laten herstellen indien nodig teneinde de wagen in optimale staat te behouden.
 • Een beperkt aantal administratieve taken nodig voor de uitvoering van de eigen opdracht uitvoeren, zoals het invullen van de reiswijzer, bijhouden van ritten en leveringsbewijzen, vervoerdocumenten, enz ...
 • Tijdens de wachtbeurten, administratieve, materiële en logistieke ondersteuning bieden voor de overige diensten.
 • Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten, deze plannen en eventueel bespreken met de verantwoordelijke en / of collega’s teneinde op een efficiënte manier te kunnen werken.
 • Het vervoer van personen of materiaal verzekeren teneinde deze tijdig en veilig op de juiste bestemming te krijgen, rekening houdend met de wegcode.

doel van de functie

Personen en/of materiaal vervoeren teneinde ervoor te zorgen dat deze tijdig, veilig en op een efficiënte manier de juiste bestemming bereiken.

rijbewijs D: 8+mensen

rijbewijs D-E: 8+mensen + aanhangwagen

kernresultaatgebieden

 • Zorgen dat de wagen onderhouden wordt, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant en onderdelen zelf regelmatig controleren en laten herstellen indien nodig teneinde de wagen in optimale staat te behouden.
 • Een beperkt aantal administratieve taken nodig voor de uitvoering van de eigen opdracht uitvoeren, zoals het invullen van de reiswijzer, bijhouden van ritten en leveringsbewijzen, vervoerdocumenten, enz ...
 • Tijdens de wachtbeurten, administratieve, materiële en logistieke ondersteuning bieden voor de overige diensten.
 • Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten, deze plannen en eventueel bespreken met de verantwoordelijke en / of collega’s teneinde op een efficiënte manier te kunnen werken.
 • Het vervoer van personen of materiaal verzekeren teneinde deze tijdig en veilig op de juiste bestemming te krijgen, rekening houdend met de wegcode.

doel van de functie

Uitvoeren van werkzaamheden aan de gebouwen en installaties teneinde conformiteit met voorziene plannen en normen van onderhoud en veiligheid te garanderen.

kernresultaatgebieden

 • Onder leiding van de coördinator, uitvoeren van werkzaam- heden inzake installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde deze in optimale staat te behouden.
 • Beheren en eventueel herstellen van de installaties voor sanitair, water-, gas- en energievoorziening teneinde optimale beschikbaarheid van deze voorzieningen te allen tijde te kunnen garanderen.
 • Toezien op de naleving van ontwikkelde preventieplannen en voorstellen van verbeteringen aan deze plannen teneinde ervoor te zorgen dat de preventieplannen directe en blijvende impact hebben op de werkzaamheden.
 • Implementeren en beheren van programma’s en procedures voor de beveiliging van en veiligheid in de gebouwen en werkzaamheden teneinde inbraak en ongelukken waar mogelijk te vermijden.
 • Plannen van de eigen werkzaamheden en eventueel van de werkzaamheden van de assistenten teneinde de werk- schema’s zoals opgesteld door de coördinator te respecteren.
 • Toezien op en assisteren aan werkzaamheden en kwaliteit van werk van externe leveran- ciers teneinde de oplevering van kwalitatief werk en diensten te garanderen.
 • Toezien op naleving van alle wetten en regelgevingen in het vakdomein teneinde de werkzaamheden in een wettelijk kader te laten plaatsvinden.
 • Coördineren van de dagdage- lijkse werkzaamheden van de assistenten.

doel van de functie

Coördineren van de kantinewerkzaamheden en zorgen voor de bereiding van maaltijden ten- einde bij te dragen tot een dagelijkse, gezonde en evenwichtige voeding van de verbruikers.

kernresultaatgebieden

 • Bijhouden van de voorraad ingrediënten en materialen, opstellen van aankooplijsten, contacteren van en negotiëren met leveranciers en eventueel zelf aankopen van de nodige ingrediënten en materiaal met respect voor beschik- bare budgetten teneinde een vlotte en continue werking van de kantine te garanderen.
 • Samenstellen van dagelijkse menu’s en eventueel van speciale maaltijden, rekening houdend met de wensen van de klanten voor zover het budget dit toelaat, teneinde te zorgen voor een optimaal aanbod van evenwichtige en afwisselende maaltijden.
 • Dagelijks voorbereiden, klaarmaken, afwerken en zorgen voor bediening van maaltijden.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Coördineren en controleren van de werkzaam- heden van de kantinemedewerkers teneinde erover te waken dat zij hun taken volgens
 • de vastgestelde criteria uitvoeren (kwaliteit, termijn, veiligheid, hygiëne, ...) en dat er een goede werksfeer heerst.
 • Correct, veilig, hygiënisch en zorgvuldig gebruiken, schoonmaken en onderhouden van werkruimtes en –materialen.
 • Opvolgen van ontwikkelingen en literatuur binnen het eigen vakdomein teneinde hiervan optimaal gebruik te maken bij de eigen werkzaamheden.
 • Naleven van opgestelde procedures en wetgevingen (HACCP, ...) inzake veiligheid en hygiëne teneinde te allen tijde hiermee conform te werken.

doel van de functie

Plannen, coördineren en controleren van een team medewerkers en met hen zorgen voor een vlotte, klantvriendelijke bediening van toeschouwers, door het verstrekken van informatie, het bespreken van reservaties en het verkopen van tickets via telefoon, internet of aan de balie, teneinde klanten vlot en efficiënt te bedienen en teneinde bij te dragen tot klant- tevredenheid in het algemeen.

kernresultaatgebieden

 • Informeren, helpen en begeleiden van bezoekers teneinde hen vertrouwd te maken met de programmering en met de artistieke doelstellingen van de organisatie in kwestie.
 • Consistent opvragen van alle gegevens bij bezoekers en correct ingeven van deze gegevens in
de systemen teneinde bij te dragen tot een optimaal beheer van klantgerelateerde gegevensbanken.
 • Zorgen voor een vlotte verkoop van tickets, reservaties en abonnementen, via balie, internet of telefoon, teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie in kwestie.
 • Juist en veilig beheren van de ontvangen betalingen teneinde de geldstromen correct en veilig te behandelen.
 • Op de hoogte blijven van de eigen programmatie teneinde bezoekers hierover in te kunnen lichten en teneinde hen eventueel warm te maken de voorstelling te komen bekijken.
 • Initiëren (mailings), boeken, opvolgen en factureren van groepsreservaties en - bezoeken.
 • Zorgen voor een regelmatige rapportering van de verkoopscijfers en beheren van verkoops-statistieken teneinde de zakelijke leiding een overzicht te verschaffen van de cijfers en trends inzake verkopen en reservaties.
 • Consolideren van de verkopen in verschillende verkoopspunten teneinde een algemeen, coherent beeld te verschaffen van de verkopen.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.

doel van de functie

Onder leiding van het coör- dinerende niveau, uitvoeren en gedeeltelijk coördineren van de promotie- en commu- nicatieactiviteiten teneinde bij te dragen tot de realisatie van het pers-, promotie- en communicatiebeleid.

kernresultaatgebieden

 • Verzamelen, analyseren en consolideren van informatie (ook creëren van gegevens- banken) betreffende de organisatie in het algemeen en de producties in het bijzonder teneinde over het nodige basismateriaal te beschikken voor pers-, promotie- en communicatie-activiteiten.
 • Praktisch organiseren en opvol- gen (coördinatie met externe leveranciers, aanmaak van promotiemateriaal opvolgen,...) van de ontwikkeling van promo- tie- en communicatiemateriaal, (vb. grafische vormgeving, inhoudelijke teksten schrijven, website actueel houden, digi- tale en sociale media inhoud en vorm geven, enz.) gebaseerd op richtlijnen van het coördinerende niveau, en toezien op de distributie ervan teneinde het materiaal tijdig, correct, en met respect voor de huisstijl, te verdelen.
 • Organiseren en coördineren van persconferenties ten- einde nieuws betreffende de organisatie of haar producties aan de pers voor te stellen.
 • Uitvoeren van allerlei ge- specialiseerde persgerelateer- de taken zoals het aanmaken van persdossiers.
 • Uitwerken en opvolgen van de praktische organisatie van afspraken gemaakt met de sponsors.
 • Uitvoeren van adhoc opdrach- ten en projecten gerelateerd aan promotie- en communicatieactiviteiten teneinde bij te dragen tot de flexibiliteit van de ploeg.
 • Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in het eigen vakdomein teneinde deze tijdig te incorporeren in de eigen werkzaamheden

doel van de functie

Organiseren, coördineren en controleren van alle atelieractiviteiten, binnen de door de zakelijke leiding opgelegde grenzen van mensen, mid- delen en budget, teneinde de nodige decors en kostuums tijdig te voorzien voor de producties.

kernresultaatgebieden

 • Tijdig centraliseren van alle ontwerpaanvragen en –vooruitzichten, plannen en coördineren van de activiteiten van het atelier en bespreken van de ontwerpen en werkprocessen met de ont- werpers teneinde een realistische planning op te stellen die toelaat elk van de opdrachten correct en binnen budget en deadline uit te voeren.
 • Distribueren van de atelieractiviteiten over de ateliermedewerkers teneinde te komen tot de tijdige afwerking van het ontwerp.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemoti- veerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.
 • Technisch uitwerken van de ontwerpen in over- leg met de technische leiding, met de artistieke ploeg en met de ontwerpers teneinde atelier- specificaties op te stellen die voldoen aan zowel de artistieke wensen als aan de technische en financiële mogelijkheden.
 • In nauwe samenwerking met de technische lei- ding, verzekeren van de tijdige beschikbaarheid van de medewerkers voor de geplande atelierac- tiviteiten en zorgen voor een goede omkadering van deze werknemers teneinde voor elk van de opdrachten een gemotiveerde, competente ploeg medewerkers beschikbaar te hebben.
 • Voortdurend communiceren en coördineren met de artistieke en technische ploeg en met de regisseur,choreograaf en/of de productieleider in het bijzonder teneinde ze op de hoogte te brengen van de voortgang van de atelieracti- viteiten en teneinde eventuele wijzigingen of fouten tijdig te detecteren en te corrigeren.
 • Beheren en opvolgen van de toegewezen budgetten en melden van eventuele afwijkingen van budget teneinde de opdrachten binnen budget af te ronden of tijdig gepaste maatregelen te kunnen nemen bij afwijkingen van het budget.
 • Rekening houdende met het veiligheidsbeleid, zorgen voor de praktische organisatie van alles wat met veiligheid te maken heeft teneinde een eventueel veiligheidsincident zo optimaal mogelijk op te vangen.
 • Opvolgen van en blijven documenteren over hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen en technieken binnen
 • het eigen vakdomein teneinde werkelijkheids- getrouwe, historisch correcte en artistieke ontwerpen te kunnen uitwerken met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

bijvoorbeeld

geluids-, beeld- of lichttechnicus, podiumtechnicus

doel van de functie

In een welbepaald technisch deeldomein of vanuit een breed technisch inzicht bijdragen aan het opstellen van het technisch concept van een productie en zorgen voor de uitwerking van dit concept, teneinde de optimale werking van de technische aspecten van de voorstelling te garan- deren (al dan niet door zelf aanwezig te zijn tijdens de voorstelling).

kernresultaatgebieden

 • Bestuderen van de voorstel- ling en bespreken van de technische uitvoering met de ontwerper, met de regisseur/ choreograaf/dirigent en/ of met de productieleider teneinde het kader, de inhoud, de interpretaties en de gevoeligheden van de productie en de verschillende scènes te begrijpen zodat de technische ondersteuning in lijn ligt met deze factoren en ze waar mogelijk zelfs verduidelijkt of accentueert.
 • Uitvoeren van een technische en financiële haalbaarheidsstudie in het eigen vakdomein teneinde oplossingen te vin- den om het artistiek concept uit te voeren in samenwerking met de artistieke ploeg.
 • Toezien op en meewerken aan een correcte, veilige en tijdige opzet van de podiumtechnische installatie tijdens repetities en voorstellingen teneinde een optimaal technisch kader te garanderen waarin de voor- stelling kan plaatsvinden.
 • Verzorgen van het onderhoud van en eventuele herstellingen aan de podiumtechnische infrastructuur en toezien op de ordelijke opslag van decor-, licht-, beeld- en geluidsinfrastructuur teneinde een efficiënte manipulatie, stockering en/of transport toe te laten.
 • Volgen van de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van de technische apparatuur teneinde bij te dragen tot een veilige werkomgeving.
 • Volgen van evoluties en nieuwe technieken in het eigen vakdomein teneinde hiervan gebruik te maken bij de technische werkzaamheden.

doel van de functie

Aanmaken, aankopen, aanpassen, huren of lenen van de gevraagde rekwisieten en meubels en beheren van het volledige rekwisieten- en meubelmagazijn teneinde de nodige rekwisieten en meubels tijdig en kostefficiënt ter beschikking te kunnen stellen van de verschillende voorstellingen.

kernresultaatgebieden

 • Opstellen van een rekwisietenlijst per productie in nauwe samenwerking met de artistieke ploeg en met de productielei- der, teneinde ervoor te zorgen dat de juiste rekwisieten beschikbaar gesteld worden voor elke productie.
 • Aanmaken, aankopen, huren of lenen van de gevraagde rekwisieten en meubels die niet beschikbaar zijn in het magazijn en streven naar een optimale verhouding prijs – kwaliteit bij de keuze van materialen en eventuele leveranciers, teneinde de beschikbaarheid van de juiste materialen tegen een minimale kost te kunnen garanderen.
 • Eventueel, voor iedere voorstelling de gevraagde rekwisieten klaarzetten of aangeven aan de artiest-vertolkers, na de voorstelling controleren op volledigheid of eventuele beschadigingen en terug opruimen van de rekwisieten, teneinde bij te dragen tot een zo vlot mogelijk verloop van de voorstelling.
 • Inventariseren, onderhouden en eventueel herstellen van alle rekwisieten en meubels aanwezig in het magazijn teneinde ervoor te zorgen dat de aanwezige rekwisieten en meubels in goede staat verkeren en dus onmiddellijk inzetbaar zijn voor de producties.
 • Uitvoeren van allerhande klussen zoals helpen bij de opbouw van decors, tentoonstellingen, enzovoort...
 • Opvolgen van en blijven documenteren over hedendaagse en historische evoluties in gebruik van materialen, stijlen, technieken en voorwerpen teneinde werkelijkheidsgetrouwe, historisch correcte en/of artistieke rekwisieten te kunnen produceren met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

bijvoorbeeld

boekhouder, informaticus, personeelsadministratie, archivering, zaalverhuur/ planning,...

doel van de functie

Leveren van advies en onder- steunende diensten in een welbepaald vakdomein, aan interne klanten/medewerkers, teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie

kernresultaatgebieden

 • Op vraag van interne klanten, leveren van advies en informatie binnen een welbepaald vakdomein teneinde bij te dragen tot een vlotte werking van de organisatie.
 • Uitvoeren van complexere of vertrouwelijke taken binnen het eigen vakdomein (vb. bij- houden van de boekhouding, uitvoeren salarisberekenin- gen, netwerk beheren, archi- vering verzekeren, zaalverhuur organiseren...).
 • Coördineren van en toezien op de correcte uitvoering, door eventuele assistenten, van routine- en administra- tieve taken binnen het eigen vakdomein.
 • Periodiek consolideren en rapporteren van informatie, evoluties en voortgang van werkzaamheden binnen het eigen vakdomein.
 • Opvolgen van evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de zakelijke en administratieve activiteiten te incorporeren.

 

loongroep C podiumkunsten

doel van de functie

Personen en/of materiaal vervoeren teneinde ervoor te zorgen dat deze tijdig, veilig en op een efficiënte manier de juiste bestemming bereiken.

kernresultaatgebieden

 • Zorgen dat de wagen onderhouden wordt, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant en onderdelen zelf regelmatig controleren en laten herstellen indien nodig teneinde de wagen in optimale staat te behouden.
 • Een beperkt aantal administratieve taken nodig voor de uitvoering van de eigen opdracht uitvoeren, zoals het invullen van de reiswijzer, bijhouden van ritten en leveringsbewijzen, vervoerdocumenten, enz ...
 • Tijdens de wachtbeurten, administratieve, materiële en logistieke ondersteuning bieden voor de overige diensten.
 • Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten, deze plannen en eventueel bespreken met de verantwoordelijke en / of collega’s teneinde op een efficiënte manier te kunnen werken.
 • Het vervoer van personen of materiaal verzekeren teneinde deze tijdig en veilig op de juiste bestemming te krijgen, rekening houdend met de wegcode.

doel van de functie

Personen en/of materiaal vervoeren teneinde ervoor te zorgen dat deze tijdig, veilig en op een efficiënte manier de juiste bestemming bereiken.

rijbewijs C: vrachtwagen

kernresultaatgebieden

 • Zorgen dat de wagen onderhouden wordt, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant en onderdelen zelf regelmatig controleren en laten herstellen indien nodig teneinde de wagen in optimale staat te behouden.
 • Een beperkt aantal administratieve taken nodig voor de uitvoering van de eigen opdracht uitvoeren, zoals het invullen van de reiswijzer, bijhouden van ritten en leveringsbewijzen, vervoerdocumenten, enz ...
 • Tijdens de wachtbeurten, administratieve, materiële en logistieke ondersteuning bieden voor de overige diensten.
 • Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten, deze plannen en eventueel bespreken met de verantwoordelijke en / of collega’s teneinde op een efficiënte manier te kunnen werken.
 • Het vervoer van personen of materiaal verzekeren teneinde deze tijdig en veilig op de juiste bestemming te krijgen, rekening houdend met de wegcode.

doel van de functie

Binnen de richtlijnen zoals opgelegd door de verantwoordelijke, plannen, coördineren en controleren van de verschillende schoonmaak- activiteiten en –diensten teneinde een efficiënte werking en integratie van al deze activiteiten en diensten te garanderen en teneinde zodoende bij te dragen tot een goed imago van de organisatie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Opmaken van een globale schoonmaakplanning voor de gebouwen teneinde de regelma- tige en grondige schoonmaak van elk van de gedeelten van de gebouwen te garanderen.
 • Vertalen van de globale schoonmaakplanning in personeelsbehoeften en voorleggen van deze behoeften aan de zakelijke leiding teneinde te voorzien in een minimum aantal schoonmaakmedewerkers vereist voor het efficiënt uitvoeren van de schoonmaakactiviteiten.
 • Opstellen van dag- en weekroutines voor elk van de medewerkers, op basis van de globale schoonmaakplanning, en eventueel toevoegen van bijzondere aanwijzingen of opdrachten teneinde elk van de medewerkers efficiënt in te zetten.
 • Opstellen van standaarden en normen teneinde duidelijke richtlijnen aan de medewerkers mee te geven en teneinde de maatstaf te bepalen waartegen de kwaliteit van het werk gecontro- leerd zal worden.
 • Uitvoeren van regelmatige controles op de werkzaamheden van de medewerkers teneinde naleving van opgestelde schema’s , standaar- den en normen te garanderen.
 • Goedkeuren, consolideren en plaatsen van de bestellingen teneinde de permanente beschik- baarheid van schoonmaakmateriaal, onder- houdsproducten en hygiënisch materiaal te garanderen en teneinde een continue schoon- maakdienst te kunnen garanderen.
 • Leiden, eventueel selecteren, ontwikkelen en motiveren van mensen teneinde een gemotiveerd en competent team van medewerkers ter beschikking te hebben.

doel van de functie

Onder leiding en op basis van richtlijnen van de coördinator, zorgen voor een vlotte, klantvriendelijke bediening van toeschouwers, door het verstrekken van informatie, het bespreken van reservaties en het verkopen van tickets via telefoon, internet of aan de balie, teneinde de klanten vlot en efficiënt te bedienen en teneinde bij te dragen tot klanttevredenheid in het algemeen.

kernresultaatgebieden

 • Informeren, helpen en begeleiden van bezoekers teneinde hen vertrouwd te maken met de programmering en met de artistieke doelstellingen van de organisatie in kwestie.
 • Consistent opvragen van alle gegevens bij bezoekers en correct ingeven van deze gegevens in
 • de systemen teneinde bij te dragen tot een optimaal beheer van klantgerelateerde gegevensbanken.
 • Zorgen voor een vlotte verkoop van tickets, reservaties en abonnementen, via balie, internet of telefoon, teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie in kwestie.
 • Juist en veilig beheren van de ontvangen betalingen teneinde de geldstromen correct en veilig te behandelen.
 • Op de hoogte blijven van de eigen programmatie teneinde bezoekers hierover in te kunnen lichten en teneinde hen eventueel warm te maken de voorstelling te komen bekijken.
 • Initiëren (mailings), boeken, opvolgen en factureren van groepsreservaties en - bezoeken.

doel van de functie

Assisteren bij en ondersteunen van de promotie- en communicatieactiviteiten teneinde bij te dragen tot de realisatie van het pers-, promotie- en communicatiebeleid.

kernresultaatgebieden

 • Onderhouden van gegevens- banken en archieven teneinde de verzamelde informatie overzichtelijk te bewaren en te beheren.
 • Coördineren en opvolgen van de distributie van promotie- en communicatiemateriaal teneinde, zowel intern als extern, een tijdige en vlotte verspreiding van het materiaal te garanderen.
 • Versturen van uitnodigingen naar de pers en verzorgen van alle ondersteunende activiteiten (receptie, catering, ...) teneinde een zo vlot mogelijke persconferentie te bekomen.
 • Bieden van algemene administratieve ondersteuning aan het coördinerende en gespecialiseerde niveau teneinde bij te dragen tot een zo vlot en efficiënt mogelijk verloop van de activiteiten.
 • Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in het eigen vakdomein teneinde deze tijdig te incorporeren in de eigen werkzaamheden. 

bijvoorbeeld

medewerker decor, medewerker kostuum,...

doel van de functie

Onder leiding van de atelierleiding, deelnemen aan de uitvoerende atelieractiviteiten teneinde de beschikbare ontwerpen op een zo artistiek en nauwkeurig mogelijke wijze te realiseren, binnen de gestelde doelstellingen van tijd en budget.

kernresultaatgebieden 

 • Bestuderen van het ontwerp in al zijn facetten en bespreken van de details van het ontwerp met de atelierleiding en eventueel met de ontwerper zelf teneinde de concrete realisatie van het ontwerp zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de visie van de ontwerper enerzijds en de beperkingen in tijd en budget aangegeven door de atelierleiding anderzijds.
 • Effectief realiseren van het ontwerp onder leiding van de atelierleiding, volgens de meest gepaste technieken, teneinde binnen de technische-, commerciële- en veiligheidsvereisten te voldoen aan het door de ontwerper beoogde artistieke concept.
 • Informeren en instrueren van de personen die betrokken zullen zijn bij het uiteindelijke gebruik van het ontwerp, omtrent het gebruik, onder- houd en andere belangrijke karakteristieken en gevoeligheden van het ontwerp teneinde bij te dragen tot een correct en langdurig gebruik van het ontwerp.
 • Onderhouden en eventueel herstellen van technische apparatuur en gereedschappen teneinde bij te dragen tot een vlotte en efficiënte atelierwerking.
 • Onderhouden en eventueel herstellen van ontwikkelde ontwerpen teneinde ervoor te zorgen dat de ontwerpen na gebruik in goede staat blijven en dus terug inzetbaar zijn voor producties.
 • Voortdurend communiceren en afstemmen met de overige ateliermedewerkers omtrent de werkzaamheden teneinde een coherente realisatie van het ontwerp te garanderen.
 • Volgen van de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van technische apparatuur teneinde bij te dragen tot een veilige werkomgeving.
 • Interesse voor hedendaagse en historische evoluties in het gebruik van materialen, stijlen en technieken binnen het eigen vakdomein teneinde werkelijkheidsgetrouwe, historisch correcte en/of artistieke ontwerpen te kunnen uitwerken met gebruik van de meest recente technieken en materialen.

doel van de functie grimeur / kapper 

Verzorgen van de opmaak (in de meest ruime zin van het woord, i.e. schminken, kapsels en looks verzorgen,...) van de artiesten teneinde fysieke overeenstemming van de artiesten met de beschreven personages te bewerkstelligen.

doel van de functie kleedster 

Aanbrengen en onderhouden van de kleding van de artiesten teneinde fysieke overeenstemming van de artiesten met de beschreven personages te bewerkstelligen en de voorstelling vlot te laten verlopen.

kernrestultaatgebeiden grimeur / kapper 

 • Doornemen van de productie en bespreken van de details betreffende de opmaak van de artiesten in overleg met de regisseur, choreograaf of ontwerper teneinde ervoor te zorgen dat de definitieve opmaak in lijn ligt met de inhoud en de context van de productie.
 • Aanbrengen van de opmaak bij voorstellingen en eventueel repetities, in lijn met de wensen van de regisseur, choreograaf of ontwerper, teneinde bij te dragen tot een zo vlot mogelijk verloop van de voorstelling.
 • Snel en efficiënt verwijderen en vervangen van opmaak tijdens voorstellingen en repetities teneinde ervoor te zorgen dat het ritme van de voorstelling niet verstoord wordt.
 • Zoeken naar, maken van of aanvragen van benodigde materialen voor de opmaak teneinde deze materialen op een creatieve, artistieke wijze te kunnen incorporeren in de definitieve opmaak.
 • Beheren, onderhouden en eventueel herstellen van alle opmaakartikelen teneinde ervoor te zorgen dat de aanwezige artikelen in goede staat verkeren en dus onmiddellijk inzetbaar zijn voor de producties.
 • Volgen van evoluties in het vakdomein teneinde nieuwe materialen en technieken tijdig te kunnen incorporeren in de opmaak van de vertolkers.

kernrestultaatgebeiden kleedster

 • Doornemen van de productie en bespreken van de details betreffende de kleding van de artiesten met de regisseur, choreograaf of ontwerper teneinde ervoor te zorgen dat voor de artiesten de juiste kleding op het juiste moment klaar ligt. •• Treffen van de nodige voorbereidingen voor de start van de productie/tournee teneinde ervoor te zorgen dat alle vereiste kledingstukken aanwezig zijn bij de voorstellingen.
 • Aanbrengen van de kleding bij voorstellingen en eventueel repetities, in lijn met de wensen van de regisseur/choreograaf of ontwerper, teneinde bij te dragen tot een zo vlot mogelijk verloop van de voorstelling.
 • Snel en efficiënt verwijderen en vervangen van de kleding tijdens voorstellingen en repetities teneinde ervoor te zorgen dat het ritme van de voorstelling niet verstoord wordt.
 • Beheren, onderhouden (wassen, strijken, plooien, bewaren,...) en eventueel herstellen van de kleding teneinde ervoor te zorgen dat de kleding in goede staat verkeert en dus onmiddellijk inzetbaar is voor de producties.

doel van de functie

Uitvoeren van de technische werkzaamheden vereist voor repetities en voorstellingen, in een welbepaald vakdomein of in meerder vakdomeinen, teneinde bij te dragen tot een correcte en tijdige realisatie van het technische concept.

kernresultaatgebieden

 • Uitvoeren van de nodige technische werkzaamheden en voorbereidingen voorafgaand aan repetities en voorstel- lingen teneinde de podium- technische installatie op een tijdige, correcte en veilige manier op te stellen.
 • Onderhouden van de podiumtechnische installaties en eventueel uitvoeren van reparaties teneinde een optimaal en langdurig gebruik van deze installaties toe te laten.
 • Volgen van de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van de technische apparatuur teneinde bij te dragen tot een veilige werkomgeving.

bijvoorbeeld

secretariaat, administratie...

doel van de functie

Leveren van uitvoerende ondersteunende diensten en assistentie aan interne klan- ten/medewerkers, teneinde bij te dragen tot een optimale werking van de organisatie.

kernresultaatgebieden

 • Op vraag van interne (of externe) klanten, verzamelen en consolideren van gegevens teneinde de gevraagde informatie tijdig, correct en accuraat te leveren (vb. dos- siervoorbereiding).
 • Uitvoeren van routine- en puur administratieve werkzaam- heden en onderhouden van aanwezige gegevensbanken (vb. opmaak van facturen, beheer adressenbestand, administratie schoolvoorstellingen,...).
 • Uitvoeren van secretariaats- activiteiten: (vb. afhandeling post, afspraken maken, agenda’s bijhouden, vergade- ringen organiseren, ...)
 • Leveren van logistieke steun en coördinatie (vb. zalen boeken, drankbonnetjes verkopen, kantoormateriaal kopen, reizen boeken, ...).
 • Behandelen van standaard- vragen klanten.

 

loongroep D

doel van de functie

Assisteren aan de werkzaam- heden die uitgevoerd worden aan de gebouwen en installaties teneinde bij te dragen tot conformiteit met voorziene plannen en normen van onderhoud en veiligheid.

kernresultaat gebieden

 • Assisteren in de uitvoering van welbepaalde werkzaam- heden inzake installatie en onderhoud van gebouwen en uitrustingen teneinde deze in optimale staat te behouden.
 • Onder direct toezicht van de gespecialiseerd medewerker, beheren en eventueel herstellen van eenvoudige instalaties voor sanitair, water-, gas- en energievoorziening teneinde optimale beschikbaarheid van deze voorzieningen te allen tijde te kunnen garanderen.
 • Toezien op de naleving van ontwikkelde preventieplannen en voorstellen van verbeteringen aan deze plannen teneinde ervoor te zorgen dat de preventieplannen directe en blijvende impact hebben op de werkzaamheden.
 • Assisteren in de implementatie en het beheer van programma’s en procedures voor de beveiliging van en veiligheid in de gebouwen en werkzaamheden teneinde inbraak en ongelukken waar mogelijk te vermijden.
 • Assisteren bij de werkzaamheden van externe leveranciers teneinde deze op de meest efficiënte wijze uit te kunnen voeren en teneinde een zekere vorm van kennisoverdracht te bekomen.
 • Toezien op naleving van alle wetten en regelgevingen in het vakdomein teneinde de werkzaamheden in een wettelijk kader te laten plaatsvinden.
 • Uitvoeren van allerhande klussen en ad hoc opdrachten vanuit de dagelijkse werking (schilderen, boodschappen, voorraadbeheer,...).

doel van de functie

Assisteren van de coördinator en zorgen voor bediening en afrekening van drank en/of maal- tijden teneinde bij te dragen tot een optimaal verloop van de kantinewerkzaamheden.

kernresultaatgebieden

 • Tijdig aanvullen van voorraden en aankopen van de nodige ingrediënten en materiaal zoals gespecificeerd door de coördinator.
 • Bedienen, afruimen en afrekenen van drank en/ of maaltijden op een snelle en vriendelijke wijze teneinde bij te dragen tot de klantentevredenheid van de dienstverlening in de kantine.
 • Assisteren van de kok in zijn werkzaamheden (groenten snijden, afwassen, opruimen,...) teneinde de kantinewerkzaamheden op de meest optimale wijze te laten plaatsvinden.
 • Correct, veilig, hygiënisch en zorgvuldig gebruiken, schoonmaken en onderhouden van werkruimtes en –materialen.
 • Naleven van opgestelde procedures en wetgevingen (HACCP, ...) inzake veiligheid en hygiëne teneinde te allen tijde hiermee conform te werken.

doel van de functie

Verzekeren van een adequaat onthaal en/of beveiliging van personeel, leveranciers en bezoekers en van een adequate bewaking van de organisatie-eigendommen teneinde een veilige en ongestoorde uitoefening van de activiteiten toe te laten.

kernresultaatgebieden

 • Functioneren als centraal aanspreekpunt voor personeel, leveranciers en bezoekers teneinde deze zo efficiënt mogelijk te onthalen, verder te helpen of eventueel door te verwijzen naar de aangewezen persoon of dienst.
 • Gebouwen, installaties, omgeving en in- en uitgaand goederen- en personenverkeer zorgvuldig bewaken en regelmatig uitvoeren van bewakingsrondes (zo ook de laatste avondronde) teneinde een veilige omgeving voor publiek en medewerkers te garanderen.
 • Beheren van de telefoon- en alarmcentrale teneinde enerzijds de in- en uitgaande bereikbaarheid te garanderen en teneinde anderzijds tijdig onregelmatigheden (vb. brandmeldingen) te detecteren en hierop gepaste actie te ondernemen conform de veiligheidsprocedures.
 • Verzorgen van het sleutelbeheer.
 • Conform de veiligheidsprocedures, hulp bieden en/of hulp inroepen bij crisis- of probleemsituaties (de hulpdiensten verwittigen, het noodplan opvolgen, eerste hulp verlenen, ...) teneinde de kans op optreden van lichamelijke of stoffelijke schade te minimaliseren.
 • Functioneren als centraal aanspreekpunt voor gebouwgerelateerde problemen en doorgeven van deze problemen aan de verantwoordelijke gebouwbeheer teneinde bij te dragen tot een optimaal beheer van de gebouwen.
 • Rapporteren van de onregelmatigheden en zorgen voor een vlotte dienstoverdracht teneinde continuïteit in de bewaking en veiligheid te garanderen.

doel van de functie

Schoonmaken van de zalen, ontvangstruimtes, kantoorruimtes en andere gedeelten van de gebouwen teneinde ervoor te zorgen dat de gebouwgebruikers (zowel personeel als bezoekers) zich steeds in propere ruimtes bevinden en teneinde bij te dragen tot een goed imago van de organisatie in kwestie.

kernresultaatgebieden

 • Dagelijks kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en deze waar nodig bespreken met het coördinerende niveau.
 • Zorgvuldig en tijdig schoonmaken van de toegewezen gedeelten van gebouwen, volgens de ontvangen dag- of weekroutine of volgens bijzondere aanwijzingen van de verantwoorde- lijke, teneinde de properheid van deze gedeelten van de gebouwen te verzekeren.
 • In de sanitaire ruimten, controleren van de beschikbaarheid van sanitair en hygiënisch materiaal (toiletpapier, zeep, handdoekjes,...) en aanvullen waar nodig teneinde bij te dragen tot de algemene klanttevredenheid omtrent de diensten van de organisatie in kwestie.
 • Onderhouden van het zelf gebruikte materiaal teneinde dit materiaal in optimale toestand te bewaren.
 • Bijhouden van de voorraad schoonmaakma- teriaal, onderhoudsproducten en hygiënisch materiaal en tijdig bijbestellingen aanvragen teneinde de permanente beschikbaarheid ervan te garanderen en teneinde een continue schoon- maakdienst te kunnen garanderen.
 • Uitvoeren van een beperkt aantal administratieve taken (bvb. voorraadbladen en bestelformulieren invullen) teneinde het coördinerende niveau toe te laten zich een overzicht van de overzicht van de werkzaamheden en noden te vormen

bijvoorbeeld

zaalpersoneel, vestiaire personeel, ...

doel van de functie

Onder leiding en op basis van richtlijnen van de coördinator, klantvriendelijk onthalen en bedienen van publiek, artiesten en derden teneinde deze een zo aangenaam mogelijke voorstelling te bezorgen.

kernresultaatgebieden

 • Ontvangen, begeleiden, bedienen en informeren van het publiek, artiesten en andere derden teneinde deze wegwijs te maken in het verloop van de voorstelling.
 • In samenwerking met de coördinator, ontvangen, begeleiden, bedienen en informeren van groepen.
 • Naargelang de omstandigheden, uitvoeren van allerhande ad-hoc opdrachten teneinde bij te dragen tot een vlot verloop van de activiteiten of teneinde optimaal gebruik te maken van hun tijd.
 • Uitvoeren van de te volgen richtlijnen van de noodplannen teneinde de veiligheid voor publiek en medewerkers in noodsituaties mee te garanderen.

 

bron: cao 19/12/2016: gecoördineerde versie: 138114 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in