grensoverschrijdend gedrag op het werk

onze acties

sectorale acties grensoverschrijdend gedrag – update juni 2019

(English version below / version française ci-dessous)

 

Na de meldingen in de media en op publieke fora rond grensoverschrijdend gedrag in de podiumkunstensector, staken het Sociaal Fonds Podiumkunsten en de sociale partners (oKo en de vakbonden - ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB) in het najaar van 2017 de koppen bij elkaar om samen te werken aan een actieplan. Algauw sloten ook Engagement en Kunstenpunt aan bij deze werkgroep. Ook met ‘a Choreographers’ Statement’ werd overlegd.

Belangrijke uitgangspunten

  • Als sector hanteren wij een nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag.

  • In onze acties nemen we naast seksueel grensoverschrijdend gedrag ook andere vormen van discriminerende intimidatie, pesterijen en geweld mee. Achter deze verschillende vormen van ontoelaatbaar gedrag zitten immers vaak gelijkaardige mechanismen en oorzaken.

  • In alle initiatieven die we nemen, houden we zoveel mogelijk rekening met de specifieke context van de sector. Bestaande kaders zijn hoofdzakelijk ontwikkeld op maat van een meer klassieke ‘vaste’ werknemer-werkgever relatie. Voor freelancers/flexwerkers bijvoorbeeld is de situatie vaak minder duidelijk. Daarnaast vinden anderstalige medewerkers moeilijk hun weg, minderjarigen op de werkvloer kunnen een extra aandachtspunt zijn, de grens tussen werk en privé is vaak minder duidelijk afgelijnd, voor veel artiesten is hun lichaam ook hun instrument, ... 

 

Wat hebben we intussen gerealiseerd? Waar werken we nog aan?

De eerste vaststelling was dat de bestaande preventie- en welzijnswetgeving onvoldoende bekend was, zowel bij werkgevers als medewerkers. Welke verantwoordelijkheden, rechten en plichten hebben de betrokkenen? Waar kan je terecht, binnen en buiten je organisatie, als je geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag? Wat is de rol van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk?... In het bijzonder voor flexwerkers is het vaak moeilijk om dergelijke situaties aan te kaarten. Vooral voor kleinere organisaties is het niet evident om de nodige maatregelen te nemen.

Informeren en sensibiliseren was een eerste focus. Duidelijke info werd verspreid via het Sociaal Fonds Podiumkunsten, oKo, de respectievelijke vakbonden, Engagement en Kunstenpunt. In mei 2018 organiseerden we een sectordag, een belangrijk reflectiemoment met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het verslag van die dag vind je hier (NL - EN). 

 Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om interne procedures binnen organisaties in te voeren of te optimaliseren, en hierover te communiceren.

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in dit kader. Hoewel organisaties sowieso verplicht een aanspreekpunt hiervoor hebben bij hun Externe Dienst (de preventie-adviseur psychosociale risico’s, de PAPSY), en doorgaans niet verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te duiden, zijn er heel wat redenen om dit wel te doen. Zo is een eigen medewerker vertrouwd met en in de organisatie. Dit maakt de drempel kleiner voor medewerkers om een gesprek aan te gaan. De vertrouwenspersoon kan meestal snel reageren en kort op de bal voor opvolging zorgen. De kans dat de situatie niet escaleert en informeel kan worden opgelost, vergroot daardoor. Bovendien is de vertrouwenspersoon ook toegankelijker voor flexwerkers en kunnen zo signalen van medewerkers die niet langer voor de organisatie werken ook gecapteerd worden.
Vertrouwenspersonen spelen trouwens ook een belangrijke rol in de preventie van burnout en andere stressgerelateerde problemen.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten leidde intussen samen met IDEWE drie groepen vertrouwenspersonen op, in totaal een 40-tal medewerkers. Een vierde groep dit najaar is eveneens volzet. Ook een medewerker van een belangrijk SBK bijvoorbeeld nam deel aan de opleiding. Daarnaast werd een sessie in het Engels georganiseerd, op initiatief van Parts.

Naast de verplichte 5-daagse basisopleiding worden ook supervisie- en vormingsmomenten voor vertrouwenspersonen georganiseerd. De vertrouwenspersonen kunnen elkaar ontmoeten in collegagroepen en (ook digitaal) goede voorbeelden delen. Zo blijven deze medewerkers zich bijscholen en ontwikkelen ze hun expertise. 

Als zij in de praktijk geconfronteerd worden met moeilijke cases zullen zij beroep kunnen doen op een ervaren coach van IDEWE, die ook alle opleidingen voor zijn rekening neemt. Deze aanpak zorgt voor continuïteit, vertrouwen en expertise-opbouw.

Voor kleinere organisaties is het niet altijd haalbaar en/of zinvol om een VP aan te stellen. In dat geval kan een (freelance) externe vertrouwenspersoon een interessante piste zijn. Op de website van het Sociaal Fonds Podiumkunsten vind je de profielen van een aantal mensen die deze rol opnemen. We werkten een aantal richtlijnen uit om een dergelijke samenwerking concreet vorm te geven.

Uiteraard is ook de rol van leidinggevenden cruciaal om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. In juni startte oKo een traject om concrete kaders en tools uit te werken op maat van de sector. Een focusgroep met leden van oKo en diverse externe experten wordt hierin begeleid door Sensoa.

De vakbonden van hun kant initieerden intussen enkele pilootprojecten in een aantal organisaties. Zo werd er bv geëxperimenteerd met een gender-checklist en werd de mogelijkheid om een #metoo-CAO op organisatieniveau af te sluiten verkend.

Op middellange termijn worden afspraken in dit kader binnen het sociaal overleg verankerd op sectorniveau.

In de acties die we uitrollen, zetten we in op reactie op en preventie van grensoverschrijdend gedrag, én willen we de kwaliteit van de communicatie en relaties op de werkvloer verbeteren. Alle betrokkenen, in het bijzonder medewerkers in een kwetsbare positie, moeten hun grenzen in een veilig klimaat kunnen aangeven en bespreken, zowel op als rond de scène. We zullen hier in de toekomst ook verder op inzetten via ons opleidingsaanbod met workshops rond verbindende communicatie, ethisch leiderschap, assertiviteit, ‘intimacy coaching’...

Dit proces gaat verder dan de werkvloer. Daarom voeren we dit gesprek ook samen met het educatieve veld, in het bijzonder met het hoger en deeltijds kunstonderwijs.

Onze minister van Cultuur lanceerde van zijn kant een plan om grensoverschrijdend gedrag in de ruimere sector Cultuur en Media te tackelen. Hij gaf de opdracht voor een onderzoek in de sector, en maakte de nodige budgetten vrij voor aanvullende acties. Ook binnen aan dit initiatief nam de sectorale werkgroep actief deel. 

Sinds mei 2019 is de aanwerving van twee psychologen voor de sector, binnen de Vlaamse Ombudsdienst, een feit. Ben jij actief in de culturele of audiovisuele sector en kwam je in aanraking met grensoverschrijdend gedrag? Kon je dit niet aankaarten met de betrokken persoon of binnen de organisatie? Probeerde je dit wel, maar leidde het niet tot een resultaat? Dan kan je contact opnemen met Nina Callens of Viktor Van der Veken. Zij luisteren naar jouw verhaal, en geven advies in wat je verder wil en kan ondernemen.

Ook het werk van Engagement wordt door de minister erkend en financieel ondersteund. Zo kan deze kunstenaarsbeweging haar missie om seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik in de Belgische kunstwereld (inclusief kunsteducatie), aan te kaarten verder zetten en professionaliseren.


De afgelopen twee jaar gaven we vanuit verschillende hoeken een belangrijke aanzet om grensoverschrijdend gedrag de sector uit te helpen, we leggen graag samen dit niet altijd gemakkelijk maar noodzakelijk en boeiend parcours af...

contact: christa@podiumkunsten.be


English version

Sectoral actions on trans-boundary behaviour - June 2019 update

After reports in the media and messages on public forums related to unacceptable behaviour in the performing arts sector, the Sociaal Fonds Podiumkunsten [performing arts] and the social partners (oKo [art organisations dialogue] and the trade unions - ACOD Cultuur, ACV Puls and ACLVB) joined forces in the autumn of 2017 to collaborate on an action plan. Engagement and Kunstenpunt soon also joined the work group. ‘A Choreographers’ Statement was also involved in the discussions.

Major principles:

  • As a sector, we operate under zero tolerance for unacceptable behaviour.
  • Besides unacceptable behaviour, we include other forms of discriminating intimidation, harassment and violence in our campaigns. These various forms of inadmissible behaviour often have similar underlying mechanisms and causes.
  • In all our initiatives, we take into account as far as possible the specific context of the sector. Existing frameworks have mainly been developed to suit a more traditional 'permanent' employee-employer relationship. For freelancers/flex workers, for example, the situation is often less clear. In addition, non-Dutch-speaking employees experience difficulties to find their way, minors can be an extra point of attention when involved in professional activities, the boundary between work and private life is often less clearly defined, for many artists their body is also their instrument, and so on.

 

What have we achieved so far? What are we still working on?

The initial finding was that the existing prevention and welfare legislation was insufficiently known, both by employers and employees. What are the responsibilities, rights and obligations of those involved? To whom can you turn, in and outside your organisation, when you are confronted with unacceptable behaviour? What is the role of an External Service for Prevention and Protection at Work? Especially for flex workers, it is often difficult to address such situations. For smaller organisations in particular, it is not so self-evident to take the necessary measures.

Informing and raising awareness was a first focus. Clear information was disseminated via the Sociaal Fonds Podiumkunsten, oKo and the respective trade unions, Engagement and Kunstenpunt. In May 2018, we organised a sector day, an important reflection moment with inspiring examples from home and abroad. Find the report of that day here (NL - EN).

Over the previous months, we have worked hard to implement or optimise internal procedures within organisations, and to communicate about them.

Confidential counsellors (VP) can play an important role in this context. Although organisations are obliged to have such a contact person at their External Service (the psychosocial risks prevention counsellor, PAPSY), and are usually not obliged to appoint a confidential counsellor, there are many reasons to do so. This way, your employee becomes acquainted with and within the organisation. This lowers the threshold for employees to enter into a dialogue. The confidential counsellor can usually react quickly and follow-up closely. This increases the chance that the situation does not escalate, and can be resolved informally. In addition, the confidential counsellor is also more accessible for flex workers and can pick up signals from employees who no longer work for the organisation.
Confidential counsellors also play an important role in the prevention of burnout and other stress-related problems.

In the meantime, the Sociaal Fonds Podiumkunsten, together with IDEWE [prevention and welfare organisation], has trained three groups of confidential counsellors, a total of about 40 staff. A training course for a fourth group for this autumn is also fully subscribed. An employee of an important SBK [Social Bureau for Artists] also took part in the training. Additionally, a session in English was organised on the initiative of P.A.R.T.S.

In addition to the compulsory 5-day basic training, supervision and training sessions for confidential counsellors are organised., where they can meet in peer groups (also using digital tools) and share good examples. This way, these employees continue to train and develop their expertise.

If they are confronted with difficult cases in daily practice, they will be able to call upon an experienced coach from IDEWE, who also provides all the training courses. This approach ensures continuity, confidence and expertise building.

It is not always feasible and/or useful for smaller organisations to appoint a VP. In that case, an (freelance) external confidential counsellor can be an interesting option. Profiles of suitably skilled persons can be found on the website of the Sociaal Fonds Podiumkunsten. We have drawn up a number of guidelines to facilitate such collaboration.

Naturally, the role of superiors is also crucial in preventing and tackling unacceptable behaviour. In June, oKo began a process to develop concrete frameworks and tools tailored to the sector. Sensoa has been providing guidance to a focus group of oKo members and various external experts in this process.

The trade unions have meanwhile initiated some pilot projects in a number of organisations. For example, experiments were carried out with a gender checklist, and a possible #metoo CLA at organisation level was looked into.

In the medium term, agreements in this context will be anchored at sector level within the framework of the social dialogue.

In the campaigns we roll out, the focus is on responding to and preventing unacceptable behaviour, and we want to improve the quality of communication and relations at work. All those involved, especially employees in a vulnerable position, must be able to indicate and discuss their boundaries in a safe climate, both on and off stage. We will continue to focus on this in the future through our training offer with workshops on connective communication, ethical leadership, assertiveness, 'intimacy coaching', etc.

This process goes beyond the professional context. That is why we are also having this conversation with the educational sector, in particular with higher and part-time art education.

Our Minister of Culture has launched a plan to tackle unacceptable behaviour in the wider Culture and Media sector. He has commissioned a study on the sector, and made the necessary finance available for additional actions. The sectoral working group has also taken an active part in this initiative.

Since May 2019, two sector psychologists have been recruited by the Flemish Ombudsman Service. Are you active in the cultural or audiovisual sector, and have you experienced unacceptable behaviour? Were you unable to raise the issue with the person involved, or with the organisation? Did you try, but did it not lead to a result? Then contact Nina Callens or Viktor Van der Veken. They will listen to your story, and give advice on what you may want to do, and can do.

The work of Engagement is also recognised and financially supported by the Minister. Therefore, this artists' movement can continue and professionalise its mission to raise the issue of sexually unacceptable behaviour, sexism and abuse of power in the Belgian art scene (including art education).

Over the past two years, we have created an important impetus from various perspectives to help prevent unacceptable behaviour in the sector. Sometimes-a difficult journey, but a necessary and engaging one, which we are pleased to continue together.

contact: christa@podiumkunsten.be

 


Version française

Actions sectorielles relatives aux comportements indésirables – mise à jour de juin 2019

Après les communications, dans les médias et sur les forums publics, relatives à des comportements indésirables dans le secteur des arts du spectacle, le Sociaal Fonds Podiumkunsten et les partenaires sociaux (oKo et les syndicats - ACOD Cultuur, ACV Puls et CGSLB) ont collaboré à l’élaboration d’un plan d’action à l’automne 2017. Engagement et Kunstenpunt ont rapidement rejoint ce groupe de travail. Une concertation a également été menée avec A Choreographers’ statement.

Points de départ importants :

  • Le secteur applique une tolérance zéro vis-à-vis des comportements indésirables.
  • Outre le harcèlement sexuel, nos actions englobent également d’autres formes d’intimidation discriminante, de harcèlement moral et de violence. En effet, ces différentes formes de comportements indésirables cachent souvent des mécanismes et causes similaires.
  • Dans le cadre de toutes nos initiatives, nous tenons un maximum compte du contexte spécifique du secteur. Les cadres existants ont majoritairement été développés pour une relation travailleur-employé « fixe » plus classique. La situation est souvent moins claire pour les indépendants/travailleurs flexibles, par exemple. Par ailleurs, les collaborateurs allophones s’y retrouvent difficilement, les travailleurs mineurs peuvent constituer un point d’attention supplémentaire, la limite entre travail et vie privée est souvent moins claire, de nombreux artistes utilisent également leur corps comme instrument…

 

Qu’avons-nous déjà réalisé ? Sur quels aspects travaillons-nous encore ?

La première constatation a été que la législation existante relative à la prévention et au bien-être était insuffisamment connue, aussi bien des employeurs que des collaborateurs. Quels sont les responsabilités, les droits et les devoirs des parties concernées ? À qui peut-on s’adresser, au sein de l’organisation et en dehors, lorsque l’on est confronté à un comportement indésirable ? Quel est le rôle du service externe pour la prévention et la protection au travail ?… Il est souvent compliqué, en particulier pour les travailleurs flexibles, de faire face à ce type de situation. Il n’est pas toujours évident de prendre les mesures nécessaires, surtout au sein des organisations plus petites.

Nous nous sommes d’abord focalisés sur l’information et la sensibilisation. Des informations claires ont été diffusées par le biais du Sociaal Fonds Podiumkunsten, d’oKo, des syndicats respectifs, d’Engagement et du Kunstenpunt. En mai 2018, nous avons organisé une journée sectorielle, un moment de réflexion important avec des exemples inspirants au niveau national et à l’étranger. Vous pouvez consulter le rapport de cette journée ici (NL - EN).

Au cours de ces derniers mois, nous avons travaillé d’arrache-pied à l’introduction ou l’optimisation de procédures internes au sein des organisations, et à la communication à leur sujet. 

Les personnes de confiance (PC) peuvent jouer un rôle important dans ce cadre. Bien que les organisations soient tenues de disposer d’un interlocuteur auprès de leur service externe (le conseiller en prévention chargé des risques psychosociaux ou CP-PSY) et ne soient généralement pas contraintes de désigner une personne de confiance, de nombreuses raisons les y incitent tout de même. En effet, les collaborateurs connaissent bien leur entreprise et ses travailleurs, ce qui leur permet d’entamer une discussion plus facilement. La personne de confiance peut généralement réagir rapidement et effectuer un suivi rapproché. Cela augmente les chances que la situation ne dégénère pas et puisse être résolue de manière informelle. La personne de confiance est, en outre, plus accessible aux travailleurs flexibles, ce qui permet aussi de capter les signaux de collaborateurs qui ne travaillent plus pour l’organisation.
Les personnes de confiance jouent d’ailleurs un rôle important en matière de prévention du burn-out et d’autres problèmes liés au stress.

Entre-temps, en collaboration avec IDEWE, le Sociaal Fonds Podiumkunsten a formé trois groupes de personnes de confiance, soit une quarantaine de collaborateurs au total. Un quatrième groupe, prévu pour cet automne, est déjà complet. Un collaborateur d’un important bureau social pour artistes a également participé à la formation. Par ailleurs, une session a été organisée en anglais, à l’initiative de P.A.R.T.S.

Outre la formation de base obligatoire de 5 jours, des moments de supervision et de formation sont organisés pour les personnes de confiance. Elles peuvent donc se rencontrer au sein de groupes de collègues et partager des exemples positifs (aussi par voie numérique). Les collaborateurs continuent ainsi de se former et de développer leur expertise.

S’ils sont confrontés à des cas difficiles dans la pratique, ils pourront faire appel à un coach expérimenté d’IDEWE, qui s’occupe également de toutes les formations. Cette approche permet de garantir la continuité, la confiance et le développement de l’expertise.

Pour les organisations plus petites, il n’est pas toujours possible et/ou sensé de désigner une PC. Dans ce cas, il peut être intéressant d’envisager de faire appel à une personne de confiance externe (indépendante). Sur le site Internet du Sociaal Fonds Podiumkunsten, vous trouverez les profils de plusieurs personnes pouvant endosser ce rôle. Nous avons élaboré plusieurs directives visant à concrétiser une telle collaboration.

Bien sûr, le rôle des supérieurs est également crucial pour prévenir les comportements indésirables et y réagir. En juin, oKo lance un trajet destiné à élaborer des cadres et outils concrets adaptés au secteur. Un groupe de travail composé de membres d’oKo et de différents experts externes sera accompagné à cette fin par Sensoa.

De leur côté, les syndicats ont entre-temps initié quelques projets pilotes au sein de plusieurs organisations. Une check-list de genre a, par exemple, été testée, et la possibilité de conclure une CCT #metoo au niveau de l’organisation a été explorée.

À moyen terme, des accords à ce sujet seront ancrés au sein de la concertation sociale au niveau sectoriel.

Dans le cadre des actions que nous déployons, nous misons sur la réaction aux et la prévention des comportements indésirables, et souhaitons améliorer la qualité de la communication et des relations sur le lieu de travail. Toutes les parties impliquées, en particulier les collaborateurs en position vulnérable, doivent pouvoir définir leurs limites et en discuter dans un climat serein, aussi bien sur la scène qu’en dehors. Nous approfondirons également cet aspect à l’avenir par le biais de notre offre de formations avec des ateliers autour de la communication de cohésion, du leadership éthique, de l’assertivité et du coaching relatif à l’intimité…

Ce processus se poursuit au-delà du lieu de travail. C’est pourquoi nous menons également cette discussion avec les acteurs éducatifs, en particulier avec l’enseignement artistique supérieur et en alternance.

De son côté, notre ministre de la Culture a lancé un plan visant à s’attaquer au problème des comportements indésirables dans le secteur plus large de la culture et des médias. Il a commandité une étude dans le secteur et a débloqué les budgets nécessaires pour prendre des actions supplémentaires. Le groupe de travail sectoriel a également participé activement à cette initiative

Depuis mai 2019, le service de médiation flamand a engagé deux psychologues pour le secteur. Vous êtes actif/active dans le secteur culturel ou audiovisuel et avez été confronté(e) à un comportement indésirable ? Vous n’avez pas pu en parler avec la personne concernée ou au sein de l’organisation ? Vous avez essayé, mais cela n’a abouti à aucun résultat ? Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter Nina Callens ou Viktor Van der Veken. Ils écouteront votre histoire, et vous conseilleront quant aux démarches que vous voulez et pouvez entreprendre par la suite.

Le travail d’Engagement est également reconnu et subsidié par le ministre. Ce mouvement d’artistes peut ainsi poursuivre et professionnaliser sa mission de répertorier les cas de harcèlement sexuel, de sexisme et d’abus de pouvoir dans le monde artistique belge (y compris les formations artistiques).

Au cours des deux dernières années, nous avons grandement contribué, depuis différentes perspectives, à l’élimination des comportements indésirables dans le secteur. Nous nous ferons un plaisir de poursuivre ensemble ce parcours pas toujours simple, mais nécessaire et passionnant.

contact: christa@podiumkunsten.be

 

Christa Criel
Heb je hier vragen over? Of suggesties rond bijkomende acties? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in